Дирекция АПОФУС

 

Директор на дирекция    
Главен счетоводител Светла Славчева Митева е-поща : SMiteva@sz.government.bg
телефон : +359 (0)42 613 263
стая : 603
Главен юрисконсулт Ваня Василева Панова е-поща : vpanova@sz.government.bg
телефон : +359 (0)42 613 205
стая : 507
Старши юрисконсулт Ружа Димитрова Желязкова е-поща: rzhelyazkova@sz.government.bg
телефон: +359 (0)42 613 251
стая: 501
Старши експерт Човешки ресурси Анелия Динкова Господинова е-поща : AGospodinova@sz.government.bg
телефон : +359 (0)42 613 264
стая : 604
Старши счетоводител Дарина Деянова Христова е-поща : DHristova@sz.government.bg
телефон : +359 (0)42 613 263
стая : 603
Старши експерт "Документален фонд и архив" Недко Николов Господинов е-поща : NGospodinov@sz.government.bg
телефон : +359 (0)42 613 216
стая : 706
Старши експерт „Отбранително - мобилизационна подготовка” Деян Стоянов Грудев е-поща: DGrudev@sz.government.bg
телефон : +359 (0)42 613 234
стая : 304

Младши експерт "Информационно обслужване и технологии"

 Илия Стоянов Писарев е-поща: IPisarev@sz.government.bg
телефон : +359 (0)42 613 222
стая: 702
Главен специалист „Деловодство и административно обслужване” Кремена Миткова Факирова

е-поща : KFakirova@sz.government.bg
телефон : +359 (0)42 613 214
стая : Деловодство