Дирекция АКРРДС

 

 

Директор на дирекция    
Директор на дирекция Кремена Сашева Бухчева е-поща: KBuhcheva@sz.government.bg
телефон: +359 (0)42 613 227
стая: 705
Главен експерт "Регистрация на държавна собственост" Катя Николова Ганчева е-поща: KGancheva@sz.government.bg
телефон: +359 (0)42 613 256
стая: 506
Главен експерт "Регионално развитие и териториално устройство" Емилия Василева Пенева е-поща: EPeneva@sz.government.bg
телефон: +359 (0)42 613 242
стая: 402
Главен експерт "Регионално развитие и териториално устройство" Радка Германова Михайлова е-поща: RMihaylova@sz.government.bg
телефон: +359 (0)42 613 223
стая: 704
Главен специалист "Държавна собственост" Добрин Неделчев Манджуков


телефон: +359 (0)42 613 213

Младши експерт „Разпореждане с държавна собственост" Станимира Валентинова Делчева е-поща: SDelcheva@sz.government.bg
телефон: +359 (0)42 613 262
стая: 602
Старши експерт "Регион. развитие и разработване на проекти" Венета Койчева Хаджийска е-поща: VHadzhiyska@sz.government.bg
телефон: +359 (0)42 613 207
стая: 707
Старши експерт "Разпореждане с държавна собственост" Екатерина Анастасова Димитрова е-поща: EDimitrova@sz.government.bg
телефон: +359 (0)42 613 258
стая: 508
Старши експерт "Държавна собственост и техническа инфраструктура" Доника Живкова Христофорова

е-поща: dhristoforova@sz.government.bg
телефон: +359 (0)42 613 253
стая: 503

Старши експерт "Устройство на територията" Дарина Недева Атанасова

е-поща:datanasova@sz.government.bg

телефон:+359 042 613 253

стая:503

Старши експерт "Координация и административен контрол" Теодора Иванова Крумова Желева е-поща: TKrumova@sz.government.bg
телефон: +359 (0)42 613 252
стая: 502
Старши експерт "Координация и административен контрол" Димо Пенев Димитров е-поща: DDimitrov@sz.government.bg
телефон: +359 (0)42 613 254
стая: 504
Младши експерт РРАК Стела Василева Димитрова е-поща: SDimitrova@sz.government.bg
телефон: +359 (0)42 613 251
стая: 501

Старши експерт "Административен контрол и обществени поръчки"

Мария Панайотова Тодорова

е-поща: MTodorova@sz.government.bg
телефон: +359 (0)42 613 252
стая: 502

Младши експерт РАДС Дарина Димова Неделчева е-поща: DNedelcheva@sz.government.bg
телефон: +359 (0)42 613 262
стая: 602