Обявления

2010-02-28
Заповед No180 за одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на преносен газопровод и Работен проект за обект Газоснабдяване община Гълъбово.
2010-01-24
Заповед за одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на преносен газопровод и Работен проект за обект Газоснабдяване община Чирпан.
2009-07-26
Разрешение за строеж №3 от 13.07.2009г. за обект от техническата инфраструктура: Въздушен ел. провод 20 кV от с. Осларка до с. Самуилово
2009-07-26
Разрешение за строеж №3 от 13.07.2009г. за обект от техническата инфраструктура: Въздушен ел. провод 20 кV от с. Осларка до с. Самуилово
2009-06-02
Обявление за издадена заповед с която е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива за трасе на преносен газопровод.
2009-06-02
Обявление за издадена заповед с която е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива за трасе на преносен газопровод.