Обявления

2015-01-04
Съобщение за Заповед № ДС-ЗД-374/ 19.11.2014 г. за учредяване право на прокарване през държавен имот.
2014-12-04
Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България, Област Стара Загора за трасета „Стара Загора – Павел баня” и „Стара Загора – Братя Даскалови”
2014-05-22
Разрешение за строеж № 1/ 23.05.2014 г. за линеен обект от техническата инфраструктура: „Подземен електропровод – кабелна линия (КЛ) 20kV”.
2014-05-22
Разрешение за строеж № 1/ 23.05.2014 г. за линеен обект от техническата инфраструктура: „Подземен електропровод – кабелна линия (КЛ) 20kV”.
2014-03-25
Заповед за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
2014-01-19
Заповед за одобрение на ПУП-ПП за обект: „Подземен електропровод – Кабелна линия – 20кV, за присъединяване на Когенерационна електрическа централа с. Ястребово, община Опан
2013-05-08
Заповед за разрешаване изработване на ПУП - Парцеларен план за и специализирана план-схема за елемент на техническата инфраструктура - „Подземна тръбна мрежа с оптичен кабел за оптична привързаност на „Интернет груп” ООД Стара Загора”
2012-10-30
Обявление за одобряване на Проект за ПУП – парцеларен план за обект „Оптична кабелна линия 122-124, свързваща обект №122 гр. Стара Загора община Стара Загора, с обект №124 в землището на с. Свобода, община Чирпан"
2012-10-29
Обявление за одобряване на Проект за ПУП – парцеларен план за обект „Оптична кабелна линия 122-124, свързваща обект №122 гр. Стара Загора община Стара Загора, с обект №124 в землището на с. Свобода, община Чирпан"
2010-08-24
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ - Газоснабдяване община Казанлък
2010-08-24
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ - Газоснабдяване община Казанлък
2010-04-21
Обявление за одобрен технически проект от инфраструктура: Лот3.2 път I-6