Обявления

2021-05-17
Списък на имотите по чл. 83, ал. 3 от Закона за горите на гори в земеделски територии, които са придобили характеристика на гора след 1 март 1991 г. (до 25 г.) за ТП Държавно горско стопанство „Гурково”.
2021-05-13
Заповед №ДС-ЗД-75/07.05.2021 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местности: „Старите лозя” (Подместности: „Дерлика“, „Друмът“, „Кайнаклъка“, „Кьошка“, „Саите“, „Субашко“ (Татарска могила), „Турските гробища Р-Я“ и „Тюлбето“) находяща се в землището на гр. Казанлък, община Казанлък“
2021-04-16
Със Заповед №ДС-ЗД-64/16.04.2021 г. е одобрен идеен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №1 от 16.04.2021 г. от Областния управител на област Стара Загора за обект: „Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до водоем V = 2000 m3 на ЦПС, гр. Казанлък"
2021-04-09
Съобщение по чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК / до г-н Петър Иванов Хайлемас
2021-03-24
Обявление за отчуждаване на имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора
2021-03-16
Заповед №ДС-ЗД-35/10.03.2021 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност: „Съборена кюприя/Падналия мост”, находяща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора в частта относно новообразуван имот с идентификатор 68850.259.226
2021-02-23
Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост
2021-02-05
Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители
2021-01-13
Списък на земеделски имоти, придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризация на горските територии в района на ТП „Държавно горско стопанство“
2020-12-18
Заповед №ДС-ЗД-227/14.12.2020 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност: „Бенчови кошари”, находяща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора
2020-11-23
Заповед №ДС-ЗД-198/16.11.2020 г. за одобряване на планове на новообразуваните имоти за местности: „През реката”, „Реката”, „Тевекчийка”, „Кара Севрия”, „Марашите”, „До стопанския двор”, „Козу кулак”, „До селото”, „Гробищата”, „Калето”, „Габрова кория”, „Чатала”, находящи се в землището на село Малка Верея, община Стара Загора
2020-11-09
Заповед № ДС-ЗД–192/ 06.11.2020 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 33,826 дка, намиращи се на територията на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора