Обявления

2019-12-19
ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-150 от 18.12.2019 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местностиза местност „Абаята”, находяща се в землището на гр. Казанлък, община Казанлък“ в частта относно новообразувани имоти с идентификатори: 35167.306.6 и 35167.306.12
2019-12-19
ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-136 от 02.12.2019 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местности, находящи се в землищата на с. Овощник, с. Средногорово и с. Кънчево, община Казанлък
2019-11-15
Със Заповед № ДС-ЗД-118 от 06.11.2019 г. е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №1 от 06.11.2019 г. за обект : „Реконструкция чрез подмяна стълбове, проводници и OPGW, (стъпка в стъпка) ст. №14-ст. №88 на ВЛ 110 kV "Тунджа", находящ се на територията на община Стара Загора и община Мъглиж, област Стара Загора
2019-08-09
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНО УТОЧНЯВАНЕ /АНКЕТИРАНЕ/ НА ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТИТЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА И СЕЛО ПРЯПОРЕЦ
2019-08-09
ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-90 от 31.07.2019 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местност "Глуханя"”, находяща се в землището на с. Люляк, община Стара Загора
2019-04-12
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-жа Иванка Митева Генчева
2019-04-12
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Румен Няголов Радев
2019-03-29
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Златко Стойков
2019-02-19
Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост
2019-02-04
Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители
2019-01-25
Обявление за изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землището на с. Малка Верея, община Стара Загора
2019-01-16
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Иван Грозев