Обявления

2018-10-16
ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-260 от 08.10.2018 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местности находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Бузовград и с. Черганово, община Казанлък
2018-10-05
ГРАФИК за извършване на геодезически дейности (анкетиране) по изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти на зона по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора
2018-09-11
Заповед №ДС-ЗД-238/10.09.2018 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 54.761 дка, намиращи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора
2018-08-30
Започва процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 54,761 дка, намиращи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-3“ – обект 3
2018-07-16
ЗАПОВЕД №ДС-ЗД-181 от 03.07.2018 г. за одобряване плана на новообразуваните имоти за местност "Орта бозалък"”, находяща се в землището на гр. Стара Загора
2018-06-05
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Христо Лесов
2018-04-17
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Иван Желев Иванов
2018-04-12
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 72-РИ НАЦИНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД „ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – КОЗЛОДУЙ-ОКОЛЧИЦА“, 2018 г. 27 МАЙ – 02 ЮНИ 2018 г.
2018-03-29
Заповед №ДС-ЗД-78/28.03.2018 за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-03-13
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Тихомир Дичев Желев
2018-02-21
СЪОБЩЕНИЕ за осигуряване на обществен достъп до информация
2018-02-21
Областна здравна карта