Обявления

2018-03-13
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Тихомир Дичев Желев
2018-02-21
СЪОБЩЕНИЕ за осигуряване на обществен достъп до информация
2018-02-21
Областна здравна карта
2018-02-13
Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост
2018-02-08
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-жа Веселина Димитрова Данева
2018-02-05
Започва проучване за потребностите от работна сила в Старозагорска област
2018-01-26
Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители
2018-01-16
Заповед №ДС-ЗД-12/16.01.2018 г. за одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.
2018-01-11
Обявление за изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землищата на: гр. Казанлък, с. Черганово и с. Бузовград , община Казанлък
2018-01-04
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до г-н Запрян Начев Запрянов – Управител на „Запрянови“ ООД, гр. Стара Загора
2017-10-16
ГРАФИК за провеждане на анкета със собствениците на имоти в землищата на с. Черганово гр. Казанлък и с. Бузовргад , общ. Казанлък, попадащи в териториите по §4
2017-09-19
От утре - 20 септември, до 15 ноември т. г. се спира движението на тежкотоварните превозни средства над 12 т през Прохода на Републиката