Обявления

2016-02-17
Със Заповед № ДС-ЗД-57 от 18.02.2016 г. е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 1 от 18.02.2016 г. за линеен обект от техническата инфраструктура: „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2“.
2016-02-11
Започна процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 52,403 дка, намиращи се на територията на с.Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора, попадащи в границите на рудник „Трояново − 3“.
2015-12-08
Заповед № ДС - ЗД – 489/ 08.12.2015 г. за одобряване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия "1151-1151-113/ТШ2"
2015-12-03
Заповед № ДС - ЗД – 476/ 03.12.2015 г. за отчуждаване на части от имоти, за изграждане на обект: „Път I-5 „Летище Стара Загора – АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10
2015-11-26
Започна процедура по отчуждаване на части от имоти, за изграждане на обект: „Път I-5 „Летище Стара Загора – АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10.
2015-11-10
Заповед № ДС - ЗД – 452/ 10.11.2015 г. за одобряване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1 – 115-1151/ТШ2”
2015-11-09
Заповед № ДС - ЗД – 449/ 09.11.2015 г. за одобряване на ПУП-ПП за обект: "Електропровод 110kV, извод "Любеново"- реконструкция, подмяна сечението с 400мм2. Актуализация"
2015-06-29
Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите на територията на "ТП ДГС КАЗАНЛЪК"
2015-04-07
Заповед № ДС - ЗД – 132/ 08.04.2015 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1 – 115-1151/ТШ2”
2015-01-29
<Font color="red"><B>Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради на МРРБ</B></font>
2015-01-08
Заповед № ДС - ЗД – 3/ 08.01.2015 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия 1151 - 1151-113/ТШ2”.
2015-01-04
Съобщение за Заповед № ДС-ЗД-374/ 19.11.2014 г. за учредяване право на прокарване през държавен имот.