Аладжова върна Решение на Общински съвет Мъглиж

Живка Аладжова върна решение на Общински съвет Мъглиж, в което той дава съгласие за отдаване под аренда на имоти – частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс. Законът за собствеността и ползването на земеделските земи предвижда отдаването на земи от общинския поземлен фонд под наем или под аренда да става без провеждане на търг или конкурс само при наличие на условията, визирани в закона, което в конкретния случай не е налице.

В Решението на Общински съвет Мъглиж не става ясно приложението на хипотезите в Закона, уреждащи отдаването под аренда без провеждане на търг или конкурс и поради това решението е върнато за повторно разглеждане в Общинския съвет.
Създадена: 2014-06-01 21:00:00
Променена: 2020-08-05 21:46:18