<Font color="red"><B>Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради на МРРБ</B></font>

<Font color="red"><B>Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради на МРРБ</B></font>

     Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти  на стартиращата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Брошурата дава информация и отговори на най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради. 

 


 

Брошура (PPT)      |     Прочетете повече на сайта на МРРБ

 


 

     Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Методически указания за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Създадена: 2015-01-29 22:00:00
Променена: 2020-06-02 10:37:33