Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ