ГРАФИК за извършване на геодезически дейности (анкетиране) по изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти на зона по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора

ГРАФИК за извършване на геодезически дейности (анкетиране) по изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти на зона по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора

ГРАФИК

за извършване на геодезически дейности (анкетиране) по изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти на зона по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности: „Найденови пръти” и „Юнаците” („Тумбите“; „Черния мост“; „Алваджи Кайнак“; „Марашите“; „Калето“; „Бобоолу“), находящи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на землище с. Малка Верея.

    

     На основание обявление в ДВ брой 81/02.10.2018 г., се уведомяват собствениците /наследниците/ на земи в териториите по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Малка Верея за цитираните по-горе местности, че ще се извърши анкетиране по обявения график за установяване на границите на имотите. Умоляват се собствениците /наследниците/ на земя да носят със себе си, копие от акт удостоверяващ правата върху имота /нотариален акт, решение на ОСЗ, удостоверение за предоставено право на ползване на земя, квитанция за закупуване на земята и др./.

     Ще се уточняват (анкетират) границите на имотите на бившите собственици преди образуването на ТКЗС и имотите на ползвателите, попадащи под разпоредбите на §4 ЗСПЗЗ за обявените по-горе местности.

     Анкетирането ще бъде извършено от правоспособни специалисти по ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър) на фирма „ГЛОБАЛ ГЕО“ ЕООД от 15.10.2018 г. до 19.10.2018 г., както следва:

 

15.10.2018 г. (понеделник) – 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на кметство с. Малка Верея.

16.10.2018 г. (вторник) – 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на кметство с. Малка Верея.

17.10.2018 г. (сряда) – 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на кметство с. Малка Верея.

18.10.2018 г. (четвъртък) – 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на кметство с. Малка Верея.

19.10.2018 г. (петък) – 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на кметство с. Малка Верея.

Създадена: 2018-10-05 09:36:04
Променена: 2020-06-02 12:21:57