ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНО УТОЧНЯВАНЕ /АНКЕТИРАНЕ/ НА ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТИТЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА И СЕЛО ПРЯПОРЕЦ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНО УТОЧНЯВАНЕ /АНКЕТИРАНЕ/ НА ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТИТЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА И СЕЛО ПРЯПОРЕЦ

ГРАФИК

 

за извършване на геодезически дейности (анкетиране) при изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти на територия по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности: : Подстанцията (Големия чардак, Сечена могила), Под паметника (Асенов трап – Асанов трап) и Халваджийски кладенец – Халваджи бунар, намиращи се в землището на гр. Стара Загора (ЕКАТТЕ 68850); Под паметника (Стаев трап) намираща се в землището на с. Пряпорец (ЕКАТТЕ 58743) община Стара Загора; Юнаците (Братовото – Бобоолу, Сечена могила), намиращи се в землището на гр. Стара Загора (ЕКАТТЕ 68850)

    

     Във връзка с обявление в ДВ брой 58/23.07.2019 г, се уведомяват заинтересованите лица относно земи в териториите по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Пряпорец и гр. Стара Загора в цитираните по-горе местности, че ще се извърши анкетиране по обявения график за установяване на границите на имотите. Умоляват се заинтересованите лица да носят със себе си, копие от документ удостоверяващ правата върху имота (нотариален акт, решение на ОСЗ, удостоверение за предоставено право на ползване на земя, квитанция за закупуване на земята и др.).

     Ще се уточняват (анкетират) границите на имотите на бившите собственици преди образуването на ТКЗС и имотите на ползвателите, попадащи под разпоредбите на §4 ЗСПЗЗ за обявените по-горе местности.

 

     Съвместното уточняване ще се проведе по график, по дати и местности:

1. За имотите в землището на гр. Стара Загора /всички местности/ 

  • дати на провеждане на анкета – 20.08.2019 г. и 21.08.2019 г. Начало 9.30 ч в сградата на Община Стара Загора.

2. За имотите в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора

  • дата на провеждане на анкета – 22.08.2019 г.  Начало 9.30 ч в сградата на кметство Пряпорец

 

Създадена: 2019-08-09 09:00:22
Променена: 2020-07-16 16:31:29