НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ"

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА  ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ”ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ” – 1 Щ. БР. В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА

/ законови и подзаконови нормативни актове/

 

Закон за администрацията

Закон за държавния служител

Устройствен правилник на областните администрации

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Посочените нормативни актове третират структурата и организацията на дейността на областните администрации, служебните и трудови правоотношения на служителите в администрацията, както и други въпроси от вътрешно организационен характер.

Самата дейност на административните звена на Областна администрация /Дирекция АПОФУС/ по подпомагане и осигуряване осъществяването на правомощията на Областния управител с цел обезпечаване информационното осигуряване на администрацията намира израз в познания и работа с:

             Windows server 2003/2008  настройки, инсталиране и администриране

   Microsoft SQL Server 2005/2008 настройки, инсталиране и администриране

E- система за управление на документи- сканиране, архивиране, индексиране, конвертиране, проследяване движението на документи, система за цифрово подписване, работа с база данни

         Системи за разпознаване и архивиране на документи

        Видове компютърни мрежи, администриране, окабеляване

        Уеб сървъри, работа с тях и администриране

        Инсталации на Windows XP, Windows Vista, Windows 7 - администриране

 

Създадена: 2015-07-29 21:00:00
Променена: 2020-08-05 22:42:02