Областна координационна група за учене през целия живот създадоха в Стара Загора

$model->title_bg

В изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. Министерството на образованието и науката е планирало създаването на областни координационни групи за учене през целия живот във всички области на страната. Основните им функции ще бъдат насочени към планиране, оценка и анализ на политиката за учене през целия живот. Целта е да стартира прилагането на ефективна система за координиране между всички заинтересовани страни и осигуряване на условия за реализиране на политиката за учене през целия живот на областно ниво.
В Областна администрация днес се проведе заседание, на което бяха избрани членове и ръководство на Областна координационна група за област Стара Загора и беше приет правилник за функционирането й.
За председател на Групата бе избрана Петя Чакърова, зам. областен управител, за неин заместник – Татяна Димитрова, началник на РУО, а за секретар –Венета Хаджийска, експерт в Областна администрация.
Участниците в заседанието се запознаха с концепция и мерки за повишаване на уменията за учене през целия живот. Те предвиждат на лица с ниска квалификация да бъдат осигурени възможности за повишаване на квалификацията им на базата на лесно достъпна процедура. Тя се състои от три стъпки - оценка на нуждата от повишаване на уменията, специално разработено предложение за учене, което да им позволи да актуализират уменията си и да запълнят важни дефицити, възможност за признаване на придобитите знания с цел придобиване на квалификация или достъп до работни места.
У нас броят на хората с ниска квалификация е почти два пъти по-голям от работните места, които им се предлагат – 667 000 души при 357 000 работни места. Голяма част от хората със средно ниво на квалификация нямат или са с недостатъчни цифрови умения.
Само 2.5% от лицата с ниска квалификация участват във формално или неформално образование и обучение.
 

Създадена: 2019-11-25 13:45:18
Променена: 2020-08-12 23:42:11