Областният управител обжалва заповед на кмета от 2009 г.

 

Областният управител Живка Аладжова обжалва пред Административен съд Стара Загора Заповед № РД-25-741/26.03.2009 г. на кмета на община Стара Загора за одобряване Подробен устройствен план - План за регулация за кв.19-а по плана на гр. Стара Загора.

Съобщението за издаването на заповедта е получено в Областна администрация Стара Загора на 29.05.2014 г., но не е постъпвало обявление за изработен проект за изменение на ПУП-ПР по реда, установен в чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, с което Държавата, в лицето на Областния управител, е лишена от правото си на възражение по изработения проект. При издаването на цитираната заповед са допуснати и съществени материални и процесуални нарушения.

С изменението на ПУП-ПР се отнема част от имот държавна публична собственост, попадаща в двора на ПГВМ „ИВАН П. ПАВЛОВ” гр. Стара Загора, за да се осигури улица за новообразуваните с изменението частни УПИ, като не е налице доказана отпаднала необходимост от имот държавна публична собственост, както и не е отписвана част от имота от актовете за държавна собственост за целите на улица - публична общинска собственост.

Според чл.16, ал 1 от Закона за държавната собственост, имоти - публична държавна собственост, не могат да се използват не по предназначение и да се предоставят на трети лица, а чл.17, ал. 1 от същия закон гласи, че при нарушаване на забраните по чл. 16, ал. 1 и 7 или когато нуждата от имот - публична държавна собственост, отпадне, правото на управление се отнема с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие след становище от министъра или от ръководителя на ведомството, който управлява имота, а такива не са издавани. Следователно новообразуваните УПИ не отговарят на условието на чл.14, ал. 4 от Закона за устройство на територията, а именно- урегулираните поземлени имоти следва да имат задължително лице (изход) към улица, към път или по изключение към алея в парк, като същите са в нарушение и с нормативната уредба, регламентираща държавната собственост.

Създадена: 2014-06-11 21:00:00
Променена: 2020-08-05 23:05:10