Обявление за издадена заповед с която е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива за трасе на преносен газопровод.

Обявление за издадена заповед с която е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива за трасе на преносен газопровод.
Обявление
 
На основание чл. 130 от Закона за устройство на територията приложено Обласния управител на Област Стара Загора обявява, че е издадена заповед № 246 от 18.05.09г., с която е одобрен
Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:
- ПУП - Парцеларен план за трасе на преносен газопровод
- Работен проект за обект: Газоснабдяване община Раднево, Подобект: Преносен газопровод инвентарен № TGP14A.1
с възложител “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД гр. София
Настоящата Заповед за одобряване на инвестиционния проект е основание за издаване на разрешение за строеж в полза на възложителя и при условията на чл.150, ал. 6 от ЗУТ, след приключването на отчуждителните производства или уреждането на други отношения, свързани със собствеността. Разрешението за строеж се съобщава само по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ.
Заповед № 246 от 18.05.09г., заедно с приложения към нея регистър на засегнатите имоти е изложена на видно място в кметствата, през които преминава газопровода.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Стара Загора.

 


 

З А П О В Е Д


 

№ 246


 

Стара Загора 18.05.2009 г.

 

На основание чл.145, ал.2, във връзка с чл. 150, ал. 3 и 6 от Закона за устройство на територията, Протокол №2/23.03.2009 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията и Заявление с вх. №365/2009 г. от “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД гр. София


 

ОДОБРЯВАМ:


 

Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:
- ПУП - Парцеларен план за трасе на преносен газопровод
- Работен проект за обект : Газоснабдяване община Раднево, Подобект: Преносен газопровод инвентарен № TGP14A.1

с възложител “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, район “Оборище”, ул.”Поп Богомил” №35, вх. Б, ап.19, БУЛСТАТ 131285259, представлявано от: АЛЕКСАНДЪР ДРАГОС КОЖУХАРОВ - член на съвета на директориите, ЕГН 5806106929.
Проектант на обекта е “ТРАКИЯ ГАЗ ПРОЕКТ”ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Хр. Ботев” №92-В.
Обекта е първа категория съгласно ЗУТ и Наредба №1 от 30.07.03г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.
Новопроектираното газопроводно отклонение и разпределителните газопроводи преминават извън границите на урбанизираните територии на общините Стара Загора и Раднево и засягат землищата на:
с. Преславен (ЕКАТТЕ 58236), с. Боздуганово (ЕКАТТЕ17960) Община Стара Загора, с. Сърнево (ЕКАТТЕ 70586), с. Диня (ЕКАТТЕ 21209), с. Тополяне (ЕКАТТЕ 72824), с. Знаменосец (ЕКАТТЕ 31293) и гр. Раднево(ЕКАТТЕ 61430), община Раднево за захранване обект “ Газоснабдяване на община Раднево”;
Началната точка на газопроводното отклонение е площадката на очистното съоръжение /ОС- Могила/ намиращо се в имот № 185 в землището на с. Преславен, общ. Стара Загора. Крайната точка на преносния газопровод е площадката на нова автоматична газорегулаторна станция – Раднево намираща се в част от имот № 21.26.
Обща дължина на трасето на газопровода е 26385,1 м.
Изработеният проект за посочения линеен обект е съгласуван от: НК ”Железопътна инфраструктура” секции “Сигнализация и телекомуникации” и “ Енергосекция” Пловдив, Областно пътно управление - Стара Загора, ЕООД “ В и К “Стара Загора и ” БТК” АД Стара Загора, Областна Дирекция Стара Загора звено “Пожарна безопасност и спасяване”. Има Решение № К-33-8/03.12.08г. на МЗХ – КЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасе за проектиране на обекти в земеделски земи, становище № СЗ-25-ОС / 2009г. на МОСВ – РИОСВ – Стара Загора, заповед № РД 08-125/03.04.2009г. на Министерство на Транспорта за подземно пресичане на 83 жп линия Свиленград - Нова Загора, съгласуване на проекта от ИДТН и Напоителни системи Стара Загора, становище № 379/23.03.2009г. на Държавна агенция по горите – Регионална дирекция по горите и др.
Съгласно чл. 142, ал. 4 и ал. 6 , т.2 е представен комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма - консултант, “ИКАР КОНСУЛТ ” АД - СОФИЯ, която няма забележки по представения технически инвестиционен проект и предлага да бъде одобрен съгласно чл. 142, ал. 1 и 2 от ЗУТ и да се издаде разрешение за строеж след приключване на процедурите по чл. 150 ал. 6 от ЗУТ.
По реда на чл. 150, ал.3, частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива се одобряват едновременно и се съобщават по реда на чл. 130 от ЗУТ.
Дължимата такса за одобряване на инвестиционния проект, определена по реда на Тарифа №14 /ДВ.бр.114 от 2003 г./ за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители, на стойност от 3900 лв. / три хиляди и деветстотин лева/ е внесена в банковата сметка на Областна администрация в Хеброс Банк, клон Стара Загора на 18.03.2009 г.
Настоящата Заповед за одобряване на инвестиционния проект е основание за издаване на разрешение за строеж в полза на възложителя и при условията на чл.150, ал. 6 от ЗУТ, след приключването на отчуждителните производства или уреждането на други отношения, свързани със собствеността. Разрешението за строеж се съобщава само по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Стара Загора.

 

МАРИЯ НЕЙКОВА
Областен управител на Област Стара Загора

Създадена: 2009-06-02 21:00:00
Променена: 2020-08-12 23:46:29