Обявление за изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землището с.Малка Верея.

Обявление за изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землището с.Малка Верея.

         Община Стара Загора на основание §4к, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.28, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че са изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землището с.Малка Верея - ЕКАТТЕ 46417, Община Стара Загора, област Стара Загора за местностите: "През реката“, “Реката“, “Тевекчийка“, “Кара Севрия“, “Марашите“, “До стопанския двор“, “Козу кулак“, “До селото“, „Гробищата“, „Калето“, “Габрова кория“, “Чатала“, които са изложени в сградата на Община Стара Загора - зала фоайе. На основание чл.28, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да подават писмени искания и възражения по изработените планове и придружаващата ги документация до Кмета на общината.

         Oбявление:  Община Стара Загора

         Oбявление:  Държавен вестник (брой 8 от 24.01.2017 г.)

Създадена: 2017-01-15 22:00:00
Променена: 2020-09-25 13:34:00