Обявление за изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землищата на: гр. Казанлък, с. Черганово и с. Бузовград , община Казанлък

Обявление за изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землищата на: гр. Казанлък, с. Черганово и с. Бузовград , община Казанлък

     С обявление в "Държавен вестник" бр. 4 от 09.01.2018 г., се съобщава, че са изработени и приети помощни планове и план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности: „Абаята” и „Мутафчийска чешма”, находящи се в землището на гр. Казанлък; „Ачмалъка”, „Каваклъка“, „Узун келеме”, „Даскалов соргун”, „Черешака”, „Текюи” и „Над лозята”, находящи се в землището на с. Бузовград; „Каракос” и „Черешите”, находящи се в землището на с. Черганово, община Казанлък. На основание чл. 28б, ал 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на общината.

     Oбявление:  Държавен вестник (брой 4 от 09.01.2017 г.)

Създадена: 2018-01-11 14:36:14
Променена: 2020-06-02 11:38:52