ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТИТЕ: ГЛАВЕН СЕКРЕТАР В АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК; ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК И ИНЖЕНЕР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ В АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК

О Б Я В Л Е Н И Е

Председателят на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ЕООД – Стара Загора, с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда.

О Б Я В Я В А:

I. Конкурс за длъжността: главен секретар в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ЕООД - Стара Загора.

1. Място и характер на работа:

1.1. Място на работа – Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108, етаж 10, стая 3 и 4;

1.2. Продължителност на работното време – пълен работен ден, 8 часа, при пет дневна работна седмица;

1.3. Характер на работа:

 • осигурява текущата дейност на асоциацията, както и подготовката и провеждането на заседанията на общото събрание;
 • изготвя протоколи от заседанията на общото събрание;
 • ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на асоциацията и на работните групи за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на председателя на асоциацията;
 • създава условия за нормална и ефективна работа на служителите в асоциацията;
 • контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване, както и за опазването на служебната тайна;
 • организира материално-техническото снабдяване на асоциацията;
 • приема предложенията и сигналите, подадени по реда на правилника, поддържа регистъра на предложенията и сигналите и организира работата с тях;
 • подготвя процедурите по Закона за обществените поръчки и проектите на договори след консултация с главния счетоводител и инженер ВиК;
 • изготвя правилник за вътрешния трудов ред, щатно разписание и други документи, необходими за спазване на трудовото законодателство;
 • координира взаимодействието с Комисия за енергийно и водно регулиране в процедурите по чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите;
 • изготвя проект на годишния отчет за дейността на асоциацията;
 • осъществява процесуално представителство на асоциацията пред органите на съдебната власт след упълномощаване от председателя на асоциацията;
 • изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на асоциацията;
 • изпълнява и други задачи, посочени в Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация или възложени му от председателя на асоциацията;

1.4. Трудово възнаграждение: 730.00 лв.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование: висше, специалност: „Право“;

2.2. Минимална образователна степен: магистър;

2.3. Юридическа правоспособност.

3. Допълнителни умения и квалификация:

3.1. Компютърна грамотност – MS Office;

3.2. Умения за работа с правно-информационни системи и друг специализиран софтуер или бази данни с правна информация;

3.3. Добро познаване на основните нормативни актове, свързани с регулацията на ВиК сектора като цяло: Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС; Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги; Закон за устройство на територията; Закон за водите; Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; Закон за държавната собственост; Закон за общинската собственост; Закон за задълженията и договорите; Закон за обществените поръчки и процедурите по възлагане на обществени поръчки; Кодекса на труда.

4. Други допълнителни изисквания: Да притежава умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност.

II. Конкурс за длъжността: главен счетоводител в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора.

1. Място и характер на работа:

1.1. Място на работа - Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“№ 108, етаж 10, стая 3 и стая 4;

1.2. Продължителност на работното време – непълен работен ден, 4 часа, при пет дневна работна седмица;

1.3. Характер на работа:

 • обслужва финансово-счетоводно асоциацията;
 • подготвя предложение до общото събрание за общия размер на работните заплати на служителите в асоциацията;
 • съдейства на председателя във връзка с изготвяне на проекта на бюджет на асоциацията и отчета за изпълнението му;
 • изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
 • контролира и анализира разходването на средствата на асоциацията;
 • подпомага председателя при управлението на имуществото на асоциацията;
 • съдейства на председателя във връзка със съгласуването на бизнесплана на ВиК оператора по реда на чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите;
 • изпълнява и други задачи, посочени в Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация или възложени му от председателя на асоциацията;

1.4. Трудово възнаграждение: 330.00 лв.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1.Образование: висше образование;

2.2. Минимална образователна степен – бакалавър;

2.3. Лицето трябва да отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети, съгласно чл. 35 от Закона за счетоводството.

3. Допълнителни умения и квалификация:

3.1. Компютърна грамотност – MS Office;

3.2. Умения за работа със счетоводен софтуер;

3.3. Познаване на Закона за счетоводството; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Кодекса за социално осигуряване, Кодекса на труда; Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

4. Други допълнителни изисквания: Да притежава умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност.

III. Конкурс за длъжността: инженер водоснабдяване и канализация в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ЕООД - Стара Загора.

1. Място и характер на работа:

1.1. Място на работа - Асоциация по ВиК на обособената територия,обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108, етаж 10, стая 3 и стая 4;

1.2. Продължителност на работното време – непълен работен ден, 4 часа, при пет дневна работна седмица;

1.3. Характер на работа:

 • следи за точното изпълнение на договора с ВиК оператора;
 • следи за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията в обособената територия;
 • изгражда и поддържа регистър на всички ВиК проекти на обособената територия, финансирани от фондове на Европейския съюз;
 • участва или контролира изработването на регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията и генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на ВиК системите на обособена територия и на инвестиционните програми към тях;
 • изпълнява и други задачи, посочени в Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация или възложени му от председателя на асоциацията.

1.4. Трудово възнаграждение: 330.00 лв.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование: висше инженерно образование в областта на ВиК;

2.2. Минимална образователна степен – бакалавър.

3. Допълнителни умения и квалификация:

3.1. Компютърна грамотност – MS Office;

3.2. Добро познаване на основните нормативни актове, свързани с регулацията на ВиК сектора като цяло: Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС; Закон за регулиране на водоснабдителните канализационните услуги; Закон за устройство на територията; Закон за водите и подзаконовите нормативни актове към тях, Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

4. Други допълнителни изисквания: : Да притежава умения за работа екип, комуникативна и професионална компетентност.

IV. Начин на провеждане на конкурсите:

Провеждане на интервю за познаване на нормативната уредба и преценка на професионалните знания и умения, свързани с изискванията за съответната длъжност.

V. Необходими документи за участие в конкурсните процедури:

 1. Заявление за участие в конкурс (по образец);
 2. Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (по образец);
 3. Автобиография – CV формат;
 4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (осигурителна, трудова или служебна книжка);
 6. Свидетелство за съдимост (само за длъжността „главен счетоводител“).

Формулярите по образец и длъжностната характеристика за съответната позиция се предоставят всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108, Гише ”Информация и деловодство”.

VI. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса трябва да бъдат подадени лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ЕООД - Стара Загора, чрез деловодството на Областна администрация Стара Загора: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108, Гише ”Информация и деловодство” на работния ден от 09.00 часа до 17.30 часа, в срок: 1 месец от публикуване на обявлението за конкурса.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

VII. Оповестяването на конкурсите, както и списъците с допуснатите кандидати и онези, които не са допуснати и всички съобщения във връзка с конкурсите се обявяват на таблото в сградата на Областна администрация Стара Загора, етаж Партер и на интернет страницата й http://www.sz.government.bg/ (в секция „АСОЦИАЦИЯ по ВИК“).

            Обявлението за конкурсите да се публикува в един местен вестник, на таблото в сградата на Областна администрация Стара Загора, етаж Партер и на интернет страницата й http://www.sz.government.bg/ (в секция „АСОЦИАЦИЯ по ВИК“).

 

ИНЖ.ГЕОРГИ РАНОВ

Председател на Асоциация по

ВиК на обособена територия,

обслужвана от „ВиК“ЕООД – Стара Загора

 

Създадена: 2015-07-09 21:00:00
Променена: 2020-08-05 22:47:05