Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители

Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители

Областният управител на област Стара Загора набира оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители. Кандидатите следва да бъдат членове на КНОБ, с доказан професионален опит в оценяване на имоти – държавна или общинска собственост, минимум две години. Всяка оферта следва да съдържа попълнена таблица с предложения за цена/срок на изпълнение. Офертите се приемат в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Областна администрация Стара Загора, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа от 05.02.2021 г. до 15.02.2021 г. включително. Информация за избраната оферта ще бъде публикувана на сайта на администрацията в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаване на оферти.

Създадена: 2021-02-05 05:47:53
Променена: 2021-07-25 17:50:58