Обявление за одобрен технически проект от инфраструктура: Лот3.2 път I-6

Обявление за одобрен технически проект от инфраструктура: Лот3.2 път I-6
О Б Я В Л Е Н И Е
 
   Областният управител на Област Стара Загора на основание чл.149, ал.4, във връзка с чл. 145, ал.2 и чл. 154, ал. 5 от Закона за устройств устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №РД-09-340 от 20.04.2010г. е одобрен технически проект и издадена Забележка към Разрешение за строеж № 1 от 25.04.2009г. за линеен обект от техническата инфраструктура: Лот 3.2 път I-6 Калофер – Казанлък – РЕХАБИЛИТАЦИЯ от км. 277+700 до км. 313+942 = км. 313+881.75, ПОДУЧАСТЪК от км. 279+806.91 до км. 290+065.39 като част от проект “България - Транзитни пътища V”, с възложител Агенция “Пътна инфраструктура” София.
   Обектът е от първа категория съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. на МРРБ за Номенклатурата на видовете строежи.
   С проекта се актуализира нивелетното решение в участък 2 от км. 279+806.91 до км. 290+065.39. Посоченото представлява съществено изменение на одобрения инвестиционен проект. Начало на проектирания за рехабилитация подучастък е на 2км. след разклон за с. Осетеново и на 800м преди с. Манолово. Краят е при км. 390+065,39 в регулацията на с. Гъбарево. Общата дължина на подучастъка е 10258,48м.
   Заповедта за одобряване и Забележката към Разрешението за строеж, могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица, съгласно чл. 149, ал.4 от ЗУТ, като жалбите се подават чрез Областен управител на област Стара Загора до Върховния административен съд, в 14-дневен срок от обнародването им в Държавен вестник.
 
ЙОРДАН НИКОЛОВ
Областен управител
Създадена: 2010-04-21 21:00:00
Променена: 2020-06-02 11:50:51