Обявление за одобряване на Проект за ПУП – парцеларен план за обект „Оптична кабелна линия 122-124, свързваща обект №122 гр. Стара Загора община Стара Загора, с обект №124 в землището на с. Свобода, община Чирпан"

Обявление за одобряване на Проект за ПУП – парцеларен план за обект „Оптична кабелна линия 122-124, свързваща обект №122 гр. Стара Загора община Стара Загора, с обект №124 в землището на с. Свобода, община Чирпан"
О Б Я В Л Е Н И Е
 
   Областният управител на Област Стара Загора на основание основание чл.129, ал.4 от от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №РД-09-488 от 11.10.2012г. е одобрен Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Оптична кабелна линия 122-124, свързваща обект №122 гр. Стара Загора община Стара Загора, с обект №124 в землището на с. Свобода, община Чирпан”с възложител Министерство на отбраната, Институт по отбраната гр. София. Обекта е трета категория съгласно ЗУТ и Наредба №1 от 30.07.03г. за номенклатурата на видовете строежи.
   Трасето е разположено в имоти, които са общинска и държавна собственост. В землището на Стара Загора и гр. Стара Загора кабела минава по улици - общинска собственост, местен път на община Стара Загора, имот № 68850.502.254 - частна общинска собственост, с начин на трайно ползване за комплексно застрояване и път от републиканската пътна мрежа - имот №68850.222.730 по кадастралната карта и кадастралните регистри. В с. Богомилово по улици-общинска собственост, в землището на село Богомилово през полски пътища и път IIклас, продължава в землищата с. Малка Верея и с. Кирилово през път IIклас. В с. Ракитница върви по улици - общинска собственост, продължава в землището на селото по пътища IIIклас, които са общинска и държавна собственост.
   В община Чирпан оптичния кабел се движи в землищата на с. Яворово, с. Малко Тръново, с. Винарово по пътища от републиканската пътна мрежа, продължава в землището на с. Свобода по пътища публична общинска собственост.
   ПУП-ПП e съгласуван от Общински съвет Стара Загора и от Общински съвет Чирпан. С Разрешение №1053 от 08.12.11г. МРРБ, Агенция „Пътна инфраструктура” София е разрешила специално ползване на пътища. За преминаване на р. Съзлийка чрез хоризонтален сондаж в землището на с. Ракитница е издадено Разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Проекта е съгласуван с Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район Пловдив, с Министерство на околната среда и водите с писмо изх. № ОВОС-1504/06.07.2010г. и Министерство на културата .
   С Решение №КЗЗ-17 от 22.08.2012г. на Комисията за земеделските земи при МЗХ е утвърдено тресе за изграждане на оптичната кабелна линия, а с писмо изх. №00-94-1482/28.06.11г. МТИТС ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” София е дала за съгласие за съвместно полване на сервитутната ивица на ОКЛ- съществуваща оптична кабелна линия в района на гр. Стара Загора.
   След влизане в сила на подробният устройствен план - Парцеларен план за горепосочения обект, съгласно чл. 287 от Закон за електронните съобщения, възникват сервитути върху имотите, описани подробно в регистъра на имотите, през които преминава оптичният кабел и които граничат с него, приложен към проекта.
   Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от обнародването й чрез Областен управител на област Стара Загора пред Административен съд-Стара Загора.НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ
Областен управител
Създадена: 2012-10-29 22:00:00
Променена: 2020-06-02 12:18:59