Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост

Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост

С решение по т. 1 от Протокол № 5/23.02.2021 г. от заседание на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-82/10.04.2020 г., допълнена със Заповед №ДС-ЗД-126 от 15.07.2020 г. на Областния управител, одобрен от Областния управител на област Стара Загора на 23.02.2021 г., е избрана оферта с вх. № 2/12.02.2021 г. за изготвяне на оценки на имоти – държавна собственост.

Създадена: 2021-02-23 13:51:00
Променена: 2021-07-25 18:46:07