Оспорени решения на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (109, 115, 117, 119, 121, 123, 129, 132, 135, 137, 140, 155, 157, 160 )

Оспорени решения на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (109, 115, 117, 119, 121, 123, 129, 132, 135, 137, 140, 155, 157, 160 )

    Със Заповед №АК-01-ЗД-100/24.03.2016 г. Областния управител оспорва Решения №№109, 115, 117, 119, 121, 123, 129, 132, 135, 137, 140, 155, 157, 160 от 29.02.2016 г. на Общински съвет Павел баня.

          

Мотиви:

       

 

    С Решения №№109, 115, 117, 119, 121, 123, 129, 132, 135, 137, 140, 155, 157, 160 приети на 29.02.2016 г. , Общински съвет Павел баня изменя Проекта за Бюджет на община Павел баня, внесен за приемане от Кмета на община Павел баня с Предложение вх. №ОС-15#10/17.02.2016 г.

    Съгласно чл. 84, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ): „Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по показателите по чл. 45, ал. 1 със съдействието на кметовете на кметства и кметовете на райони на базата на:

1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общините, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 83, ал. 2;

2. указанията по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4;

3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;

4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;

5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;

6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

7.  задълженията по национални и регионални програми и проекти;

8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;

9. други оценки и прогнози”.

    Разпоредбата на чл. 84, ал. 2 от ЗПФ постановява: „Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност в срок не по-късно от 30 ноември, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета”.

    Кметът на общината организира и съставя проект на бюджет – чл. 84 от ЗПФ. Съставянето на проекта на бюджет е сложна процедура, свързана с анализ и прогноза на голяма по обем информация. Проектобюджетът се съставя въз основа на посочените в чл. 84, ал. 1 от ЗПФ данни и Закона за държавния бюджет за съответната година. Законодателят е посочил в чл. 84, ал. 2 от ЗПФ, че протоколът за постъпилите предложения при общественото обсъждане, е неразделна част от проекта за бюджет при внасянето му от кмета за разглеждане от Общински съвет. Законосъобразни промени в проекта на бюджета от страна на Общински съвет биха били тези, които са основани само на предложенията от общественото обсъждане, които Общински съвет намира евентуално за основателни.

    Съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗПФ: „Общинският съвет приема с решение бюджета на общината по показателите по чл. 45, ал. 1 в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други относими за съответната община показатели и разпоредби.”, а разпоредбата на ал. 2 постановява:

С решението по ал. 2 общинският съвет одобрява и:

1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

3. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;

4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;

5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

6. разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;

7. други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;

8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;

9. актуализирана бюджетна прогноза”.

    Общински съвет Павел баня в противоречие с горните разпоредби е гласувал и приел  бюджета на община Павел баня за 2016 г. не с едно с , а с 52 решения, като с част от решенията е изменен проекта за бюджетТова са Решения №№109, 115, 117, 119, 121, 123, 129, 132, 135, 137, 140, 155, 157, 160 приети на 29.02.2016 г.

    Тези изменения на Бюджета от страна на Общински съвет Павел баня, прави същия различен от този който е бил подложен на обществено обсъждане, съгласно цитираната по-долу разпоредба на чл. 84, ал. 2 от ЗПФ. Това не са изменения по предложения направени по време на общественото обсъждане, а по преценка на общински съветници и постоянни комисии в Общински съвет Павел баня. По този начин ще е нарушена процедурата и вече новия бюджет, изменен от Общински съвет Павел баня не е подложен на публично обсъждане, няма съставен протокол за постъпили предложения по него, който да се прилага като неразделна част на проекта за бюджет при внасянето му за разглеждане.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, считам че Решения №№109, 115, 117, 119, 121, 123, 129, 132, 135, 137, 140, 155, 157, 160  приети на 29.02.2016 г. от Общински съвет Павел баня са незаконосъобразни. 

 

    Поради изложеното, в предоставения 14 - дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ от ЗМСМА, са оспорени Решения №№109, 115, 117, 119, 121, 123, 129, 132, 135, 137, 140, 155, 157, 160  от 29.02.2016 г. на Общински съвет Павел баня като незаконосъобразни.

Създадена: 2016-03-24 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:17:04