Оспорено решение № 445 от 08.11.2018 г. на Общински съвет Чирпан

Оспорено  решение № 445 от 08.11.2018 г. на Общински съвет Чирпан

З А П О В Е Д

 

№АК-01-ЗД-341

 

Стара Загора  19.12.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 и ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 7, ал. 2 и чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 302, ал. 1 от Закон за предучилищното и училищното образование

 

 О С П О Р В А М:

 

Решение №445/08.11.2018 г. на Общински съвет Чирпан като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-133/15.11.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №39 от проведеното на 08.11.2018 г. заседание на Общински съвет Чирпан.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, Решение №445 прието на 08.11.2018 г. от Общински съвет Чирпан е върнато в законоустановения седем дневен срок със Заповед №АК-01-ЗД-316/22.11.2018 г. на Областния управител на област Стара Загора за ново обсъждане от общински съвет, като незаконосъобразно.

Със същото Общински съвет Чирпан, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, т.1 и чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г ., приема следното решение:

1.         Дейностите по проект „Преместваемо закрито мембранно спортно съоръжение с габарити 42,00 м х 22,00 м х 8,00 м височина и сгъваеми ветроупорни прозрачни страници” на Училищното настоятелство към ОУ „Отец Паисий”, село Зетьово отговарят на приоритетите на Общински план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 г.

2.         Дейностите по проекта отговарят на следните приоритети и цели на Общинският план за развитие на Община Чирпан 2014-2020 г:

Стратегическа цел 1 „Развитие на балансирана и конкурентноспособна икономика в среда с модерна инфраструктура”,

Приоритет 1 „Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично оборудване и повишена конкурентноспособност”,

Специфична цел 1.7. „Инвестиции за подобряване на инфраструктурата и създаване на основни услуги на населението в селата”,

Мярка 1.7.2.  „Основни услуги на населението в селата”, 

Дейности: Обновяване и устройване на спортни площадки и салони.

3.         Упълномощава Кмета на общината да подпише договор за безвъзмездно ползване на имот планоснимачен №400, кв.51 по плана на село Зетьово, със СНЦ „Училищно настоятелство към Основно училище Отец Паисий”, ЕИК : 176351775,  във връзка с кандидатстването им с проект „Преместваемо закрито мембранно спортно съоръжение с габарити 42,00 м х 22,00 м х 8,00 м височина и сгъваеми ветроупорни прозрачни страници” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. пред Местна инициативна група – Чирпан, за срок от 10 / десет / години.

В гласуването са участвали 21 общински съветници, от които „За” – 20, „Против” и „Въздържал се” – 1.

Застроен имот, планоснимачен №400, кв. 51 по плана на село Зетьово съобразно чл. 302, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и АОС №307/06.06.2001 г. е публична общинска собственост.

Чрез Решение №445/08.11.2018 г., Общински съвет Чирпан е нарушил Закона за общинската собственост (ЗОС), като се е разпоредил с имот – публична общинска собственост, без законодателят изрично да е предвидил такава възможност.

Съгласно специалната разпоредба на чл. 7, ал. 2, изр. 2 от ЗОС имотите – публична общинска собственост могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите определени със закон.

В този смисъл е и другата специална разпоредба, а именно чл. 34, ал. 6 от ЗОС, съгласно която: „Учредяването на ограничени вещни права върху обекти - публична общинска собственост, се извършва при условия и по ред, определени в закон“.

Регламентираното в Закона за общинската собственост право на ползване като вещно право произтича от разпоредбата на чл. 62 ЗС, съгласно която относно правото на ползване върху държавен или общински имот се прилагат разпоредбите на раздел VI "Вещни права върху чужда вещ" ЗС, освен ако в закон или в акт за учредяване на това право е предвидено друго. Специални разпоредби, които уреждат учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти - публична общинска собственост са нормата на чл. 7, ал. 2, изр. 2 ЗОС, предвиждаща, че имоти - публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон, както и разпоредбата на  чл. 34, ал. 6 ЗОС, съгласно която учредяването на ограничени вещни права върху обекти - публична общинска собственост, се извършва при условия и по ред, определени в закон.

Статутът на настоятелството е уреден в Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Глава седемнадесета, където в чл. 306, ал. 1 е дадено легално определение на това понятие.

По аргумент от разпоредбата на чл. 302, ал. 1 ЗПУО, съгласно която „общинските недвижими имоти, предоставени за управление на общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, са публична общинска собственост”.

Като специален закон, Закон за предучилищното и училищното образование, не предвижда случаи за учредяване на ограничено вещно право на ползване върху имоти – публична общинска собственост на училищните настоятелства. Такава възможност не е предвидена и в други специални закони.

Заповед №АК-01-ЗД-316/22.11.2018 г. на Областния управител на област Стара Загора за връщане на Решение №445/08.11.2018 г, за ново обсъждане е входирана в деловодството на Общински съвет Чирпан на 28.11.2018 г., видно от документ с Изх. №381/14.12.2018г.

В установения по чл. 45, ал. 7-14-дневен срок от получаване на заповедта Общински съвет Чирпан не е предприел действия по законосъобразно приемане или отмяна на Решение №445/08.11.2018 г.

С оглед гореизложеното и предвид обстоятелството, че общинският съвет Чирпан е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно Закон за общинската собственост, считам че Решениe №445 от 08.11.2018 г., на Общински съвет Чирпан е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Чирпан, Кмета на Община Чирпан и на Окръжна прокуратура – за сведение, а на Председателя на Административен съд – гр. Стара Загора, по компетентност, ведно с материалите по преписката.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-12-28 10:27:44
Променена: 2020-08-05 22:48:12