Оспорено пред Административен съд – Стара Загора решения на Общински съвет Казанлък от Областния управител на област Стара Загора (855)

Оспорено пред Административен съд – Стара Загора решения на Общински съвет Казанлък от Областния управител на област Стара Загора (855)

Със Заповед № АК-01-ЗД-45/05.02.2014 г. Областния управител оспорва точка 4 и точка 6 от Приложение № 1 към Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на община Казанлък, приети повторно с Решение № 855/20.01.2014 г. на Общински съвет Казанлък.
   С Решение № 836/17.12.2013 г. Общински съвет Казанлък, като орган на местно самоуправление приема Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на община Казанлък на основание чл.21 ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
   В приетата Наредба община Казанлък не е посочила закона, въз основа на който са определени цените на услугите за поддържане на гробищните алеи целогодишно и издаване на строително разрешение за ограждане на гробно място, извършвани на територията на гробищния парк гр. Казанлък, посочени в Приложение № 1 към Наредба № 25 за Гробищните паркове на територията на община Казанлък, неразделна част от същата.
   При съпоставяне на разпоредбите на Наредба № 25 и № 26 на общински съвет Казанлък е видно, че за една и съща услуга се предвижда заплащането на такса в двата нормативни акта, а също така административният орган не е изложил конкретните мотиви за въвеждане на посочените такси за услуги, липсва икономическо обосновка за техния размер.
   Предвид гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, със заповед № АК-01-ЗД-1/03.01.2014 г. на Областен управител е върната точка 4 и точка 6 от Приложение № 1 към Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на община Казанлък , приета с Решение № 836/17.12.2013 г. на Общински съвет Казанлък за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.
   В законоустановения срок Общински съвет Казанлък е разгледал върнатият за ново обсъждане акт и на основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от ЗМСМА взема решение № 855/20.01.2014, с което повторно приема върнатите точки от Приложение № 1 към Наредба № 25 за Гробищните паркове на територията на Община Казанлък, приета с решение № 836/17.12.2013 г.
   Решение № 855/20.01.2014 г. на Общински съвет Казанлък се оспорва пред Административен съд – Стара Загора, тъй като не е спазено нормативното изискване на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК .

Създадена: 2014-02-04 22:00:00
Променена: 2020-08-05 22:59:57