Оспорено решение №1990 от 18.12.2018 г. на Общински съвет Стара Загора

Оспорено решение №1990 от 18.12.2018 г. на Общински съвет Стара Загора

З А П О В Е Д

 

№  АК-01-ЗД-2

 

Стара Загора  16.01.2019 г.

 

  На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 и ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 5, т. 3 във връзка с ал. 1 и раздел III от глава седма от ЗУТ

 

О С П О Р В А М

 

 

  Решение №1990/18.12.2018 г. на Общински съвет Стара Загора, в частта на т. 2-6 включително, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-146/21.12.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №39 от проведеното на 18.12.2018 г. заседание на Общински съвет Стара Загора.

  Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предложение първо от ЗМСМА, със своя Заповед №АК-01-ЗД-345/27.12.2018 г. върнах Решениe №1990/18.12.2018 г., в частта на т. 2-6 включително, като незаконосъобразно, за ново обсъждане от Общински съвет Стара Загора.

Съгласно чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА върнатите за ново обсъждане актове, заедно с мотивите, отразени в посочената заповед,  са изпратени на председателя на Общински съвет Стара Загора с писмо с изх. №АК-01-146/27.12.2018 г. Видно от Известие за доставяне №ИД PS 6000 01BIZL 1 писмото е получено от Общински съвет Стара Загора, респективно е входирано в деловодството им с вх. №10-02-9887/28.12.2018 г.

Поради това, че върнатото за ново обсъждане Решение №1990/18.12.2018 г. на Общински съвет Стара Загора, в частта на т. 2-6 включително, не е разгледано на ново заседание на същия, както и на  основание чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА  възниква правната възможност за оспорване на същото поради следните съображения:

Чрез Решение №1990/18.12.2018 г. Общински съвет Стара Загора приема:

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, чл. 4, ал. 3 и чл. 40, ал. 1 от НРПУРОС, Общински съвет Стара Загора дава предварително съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП – ПР и сключване на предварителен договор с „АВТОХИТ 2000“ ООД, за обособяване на съсобствен УПИ І598 в кв. 455а по ПУП на гр. Стара Загора съгласно скицата-предложение.
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС, Общински съвет обявява част от улица с о.т. 4967-4968 с площ на частта 495 кв. м (ПИ с идентификатор 68850.520.483) за частна общинска собственост.
  3. Да се образува нов съсобствен УПИ І598 в кв. 455а по ПУП на гр. Стара Загора като се обединят УПИ І5097а в кв. 455в собственост на „АВТОХИТ 2000“ ООД и част от улица с о.т. 4967-4968 с площ на частта 495 кв. м (ПИ с идентификатор 68850.520.483) – собственост на Община Стара Загора.
  4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 10, ал. 2 от НРПУРОС, Общински съвет допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 година, в раздел ІV „Имоти за прекратяване на съсобственост” с УПИ І598 в кв. 455а по ПУП на гр. Стара Загора.
  5. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 50, ал. 3 от НРПУРОС, след влизане в сила на изменението на ПУП – ПР и промяната на кадастралната карта съгласно горните условия, Общински съвет Стара Загора дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Стара Загора и „АВТОХИТ 2000“ ООД в новообразувания УПИ І598 в кв. 455а по ПУП на град Стара Загора, чрез закупуване на общинската част в размер на 495 кв. м от „АВТОХИТ 2000“ ООД, на цена в размер на 50 000 /петдесет хиляди / лева без ДДС.
  6. Всички разходи по процедиране изменението на ПУП – ПР и кадастралната карта от настоящето решение, както и всички нормативно определени данъци и такси по сделката за прекратяване на съсобственост са за сметка на „АВТОХИТ 2000“ ООД.
  7. Упълномощава Кмета на Община Стара Загора да извърши всички последващи нормативно определени действия.

Решението е прието с 41 гласа „За”, 5 „Против” и 1 „Въздържал се“ от присъствалите 47  общински съветници.

Точка 1 от Решение №1990/18.12.2018 г. на Общински съвет Стара Загора е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, чл. 4, ал. 3 и чл. 40, ал. 1 от НРПУРОС, но нито една от тези разпоредби не урежда обособяването на нов съсобствен имот, каквато е упоменатата цел.

Разпоредбата чл. 16, ал. 5, т. 3 от Закона за устройство на територията урежда единствения способ за обособяване чрез подробен устройствен план на съсобствен имот между различни собственици, но това е само за хипотезите, при които за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на зелената система, на социалната и на техническата инфраструктура - публична собственост. За осъществяване на тези предвиждания с влизането в сила на плана собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25 на сто.

Не може да се каже, че предвиденото чрез Решение №1990/18.12.2018 г.  обособяване на съсобствен имот влиза в хипотезата на чл. 16, ал. 5, т. 3 във връзка с ал. 1 от ЗУТ и при липсата на друга такава възможност решението, прието в този си вид, се явява незаконосъобразно.

Дори т. 1 от Решение №1990/18.12.2018 г. на Общински съвет Стара Загора да беше съобразено с чл. 16, ал. 5, т. 3 във връзка с ал. 1 от ЗУТ, а и доколкото същото съобразно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване в тази си част, то точки от 2 до 6 включително биха били незаконосъобразни, защото се приемат в много ранен етап на процедурата по одобряване на проекта за изменение на подробния устройствен план.

Съгласно чл. 136, ал. 1 от ЗУТ: „Проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма“, т.е. по процедурата за създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове.

Съгласно тази процедура, след приемане на решение за изработване на проект за подробен устройствен план по предложение на кмета на общината, изготвения проект подлежи на приемане от общински експертен съвет по устройство на територията, а в едномесечен срок след това и на одобряване съобразно чл. 129 от ЗУТ, с решение от Общински съвет Стара Загора. Тези два етапа от процедурата са прескочени при приемане на точки от 2 до 6 включително.

С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение №1990/18.12.2018 г. в частта на т. 2-6 включително, на Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно.

С оглед изложеното считам, че Решение №1990/18.12.2018 г, на Общински съвет Стара Загора в частта на т. 2-6 включително, е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Стара Загора и Кмета на община Стара Загора за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение, а на Председателя на Административен съд – гр. Стара Загора, по компетентност, ведно с материалите по преписката.          

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

Създадена: 2019-01-18 12:56:03
Променена: 2020-08-05 22:44:52