Оспорено решение №357 от 27.12.2018 г. на Общински съвет Николаево

Оспорено решение №357 от 27.12.2018 г. на Общински съвет Николаево

З А П О В Е Д

 

№АК-01-ЗД-1

 

Стара Загора  16.01.2019 г.

 

  На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закон за устройство на територията, чл. 41 и чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската собственост и чл. 46, ал. 1 от Наредба №3 на Общински съвет Николаево

 

О С П О Р В А М

 

  Решение №357/27.12.2018 г. на Общински съвет Николаево, като незаконосъобразно.

М О Т И В И :

 

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. № АК-01-2/07.01.2019 г. са постъпили Решения по Протокол №45 от проведеното на 27.01.2018 г. заседание на Общински съвет Николаево.

  Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №357/27.12.2018 г. е незаконосъобразно поради следните съображения:

 С Решение №357/27.12.2018 г. Общински съвет Николаево на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 от Наредба №3 на Общински съвет решава:

1. Дава съгласие част от ПИ 51648.501.524 – за комплексно застрояване, частна общинска собственост от 35 кв.м. да се обособи в самостоятелен поземлен имот, находящ се в гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора, урбанизирана територия и продаде на Николай Дончев Кънев управител на ЕТ „Николай Кънев” гр. Николаево

2. Упълномощава Кмета на община Николаево да извърши всички необходими законови действия във връзка с гореописаните необходими промени.

Решението се приема единодушно от единадесетте гласували от общо тринадесет общински съветници.

Обособяването на нов самостоятелен урегулиран поземлен имот в конкретния случай може да стане единствено на основание ал. 134, ал. 2, т. 6 от Закон за устройство на територията, т.е. чрез изменение на подробния устройствен план. При следването на тази процедура е необходимо  да се имат предвид и разпоредбите на чл. 19 от ЗУТ. С приемането на Решение №357/27.12.2018 г. не са предприети действия в тази посока.

Съгласно чл. 46, ал. 1 от Наредба №3 на Общински съвет Николаево във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС: „Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построените в тях сгради се извършва без търг или конкурс от Кмета на общината по цена определена от Общински съвет, определена по реда на чл. 41 от ЗОС“. Приемането на решение, основано на тези разпоредби, предполага изтъкването на безспорни мотиви и необходимите им приложения.

Тези две разпоредби се отнасят за случаи, в които собственик на законно построена сграда, в поземлен имот общинска собственост, желае да закупи този имот. Чрез Заявление №94Н-00-37/19.12.2018 г. на Община Николаево, подадено от Николай Дончев Кънев, Управител на ЕТ „Николай Кънев“, същият изразява желанието си да закупи 35 м2 земя, прилежаща южно на кафе-аперитив, на който е собственик. От заявлението не става ясно тези 35 м2 къде точно са прилежащи – под сградата или встрани, южно от нея. Ако се отнася за земя, която е встрани от сградата, то в този случай не следва да се прилагат цитираните разпоредби, защитаващи правото на собственика на законно построена сграда да закупи земята, върху която е построена, а не само парчета земя, които са встрани от същата сграда.

Липсва и информация относно това, дали въпросния кафе-аперитив представлява законно построена сграда, преместваем обект, или сграда, която е построена без необходимата строителна документация. В случай, че не е законно построена сграда също не следва да се прилагат разпоредбите на чл. 46, ал. 1 от Наредба №3 на Общински съвет Николаево във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС. Липсват и документи, удостоверяващи, че заявителят е собственик на кафе-аперитива.

Общински съвет Николаево упълномощава Кмета на община Николаево да извърши продажба, но не е определил цена на имота. Липсва и пазарна оценка, изготвена от независим оценител, съобразно чл. 41, ал. 2 от Закон за общинската собственост (ЗОС).

С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушения на материалния закон, а именно Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост, считам че Решение №357/27.12.2018 г. на Общински съвет Николаево е незаконосъобразно.

С оглед изложеното, в предоставения 14-дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение второ от ЗМСМА, с настоящото оспорвам Решение №357/27.12.2018 г. на  Общински съвет Николаево като незаконосъобразно и считам, че същото следва да бъде отменено.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Николаево и Кмета на Николаево за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение, а на Председателя на Административен съд – гр. Стара Загора, по компетентност, ведно с материалите по преписката.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2019-01-18 13:00:05
Променена: 2020-08-05 22:16:50