Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови (132)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Братя Даскалови (132)

    Със Заповед №АК-01-ЗД-234/28.07.2016 г. се връща за ново обсъждане Решение №132/28.06.2016 г. на Общински съвет Братя Даскалови.

 

МОТИВИ

  

    В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. № АК-01-104/05.07.2016 г. са постъпили Решения по Протокол № 10 от проведеното на 28.06.2016 г. заседание на Общински съвет Братя Даскалови.  

    Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предложение първо от ЗМСМА, със Заповед №АК-01-ЗД-210/08.07.2016 г. на Областния управител е върнато Решение №132 прието на 28.06.2016 г. като незаконосъобразно за ново обсъждане от Общински съвет  Братя Даскалови.

    Съгласно чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА върнатите за ново обсъждане актове, заедно с мотивите, отразени в посочената заповед,  са изпратени на председателя на Общински съвет Братя Даскалови с писмо с изх. №АК-01-104/08.07.2016 г. Същото е получено от Общински съвет Братя Даскалови на 12.07.2016 г., видно от  съобщение за доставяне  № ИД РS 6000 00YFI5 N.

    Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му (12.07.2016 г.). Към настоящия момент в Областна администрация Стара Загора не е постъпил протокол от заседание на Общински съвет Братя Даскалови, от който да е видно, че върнатия за ново обсъждане акт е разгледан на ново заседание от същия.

    Съгласно ал. 8 на чл. 45 от ЗМСМА  върнатите за ново обсъждане актове могат да бъдат оспорени пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7 - дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по тях.

    Поради факта, че върнатото за ново обсъждане Решение №132/28.06.2016 г. на Общински съвет Братя Даскалови не е разгледано в ново заседание, както и на  основание чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА  възниква правната възможност за оспорване на същото поради следните съображения:

    С Решение №132/28.06.2016 г. на Общински съвет Братя Даскалови приема:

    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 3 от Закона за аренда в земеделието и чл. 78а от ППЗСПЗЗ, Общински съвет Братя Даскалови дава съгласието си при сключен договор за отдаване под наем или аренда на общинска земеделска земя след 15.06.2016 година, чрез провеждане на публичен търг или без търг по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. б, ал. 1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ на Община Братя Даскалови, наемателите или арендаторите на Община Братя Даскалови при възникване на нужда от смяна на начина на трайно ползване на имота и подаване на писмено заявление до кмета на Община Братя Даскалови с мотивите си за възникналата нужда да извършват смяна на НТП без изрично упълномощаване.

    Участвали в поименно гласуване 13 общински съветници, като решението е прието с 11 гласа „За”; гласувал „Против” – 1, „Въздържал се” – 1.

    Разпоредбата на чл. чл. 78а от ППЗСПЗЗ гласи: „Собственикът на земеделска земя или упълномощено от него писмено с нотариална заверка на подписа лице може да подаде заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на имота или на части от него за други земеделски нужди. За имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, към заявлението се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), в който е посочено, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии. Промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой "Постоянно затревени площи", може да се извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители”. Императивния характер на изискването, упълномощаването на лицето, различно от собственика, да се извършва писмено с нотариална заверка на подписа, изключва категорично възможността да се извършва смяната на начина на трайно ползване на земята без изрично упълномощаване.

    С решението си, Общински съвет Братя Даскалови може да оправомощи кмета на община Братя Даскалови при сключен договор за наем или аренда на общинска земеделска земя и при възникнала необходимост от смяна на начина на трайно ползване на имота, същия да упълномощи наемателя или арендатора да извършат процедурата по чл. 78а от ППЗСПЗЗ по смяна на НТП. Във връзка с това, давайки съгласие наемателите или арендаторите да извършват смяна на НТП на земята само след подаване на съответното заявление до Кмета на общината, без издаване на съответното пълномощно с нотариална заверка на подписа, Общински съвет Братя Даскалови нарушава разпоредбата на чл. 78а от ППЗСПЗЗ.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно като не е спазена процедурата, предвидена в чл.78а от ППЗСПЗЗ, считам, че Решение № 132/28.06.2016 г. на Общински съвет Братя Даскалови е незаконосъобразно.

 

Създадена: 2016-07-28 21:00:00
Променена: 2020-08-05 23:19:38