Оспорено решение на Общински съвет Братя Даскалови (194)

Оспорено решение на Общински съвет Братя Даскалови (194)

Със Заповед №АК-01-ЗД-156/17.11.2016 г. се оспорва Решение №194/28.10.2016 г. на Общински съвет Братя Даскалови.

 

М О Т И В И :

 

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-156/03.11.2016 г. са постъпили Решения по Протокол №15 от проведеното на 28.10.2016 г. заседание на Общински съвет Братя Даскалови.

    Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение второ от ЗМСМА, оспорвам Решение №194 прието на 28.10.2016 г. от Общински съвет Братя Даскалови, като незаконосъобразно в частта по т.1, с която се допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Братя Даскалови за 2016 г. с т. 18 – имот №000106, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти” и по т. 2, с което общински съвет дава съгласие за продажбата на същия имот чрез явен, публичен търг, като упълномощава кмета да проведе търга и да сключи договор.

При приемане на решението са присъствали всички 13 общински съветници, като „За” са гласували 9, „Против” – 3, „Въздържал се” – 1. 

По т. 1 от Решение №194/28.10.2016 г., на основание чл.21, ал.1. т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество, общински съвет Братя Даскалови актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество, като добавя т.18 имот № 000106 – Земя с НТП „Пасище с храсти” с площ от 2,916 дка от ІV-та категория в местността „Юртите” по КВС на с. Съединение при граници: Север - Имот № 000509 - Полски път, Изток - Имот № 000536 - Полски път, Юг - Имот № 000107 – Дере и Запад - Имот № 000508 - Полски път – частна общинска собственост съгласно АЧОС № 2487/13.08.2014 година.

По т. 2 от Решение №194/28.10.2016 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 44 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество, за гореописания имот по т. 18 от Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество, общински съвет Братя Даскалови дава съгласието си за продажба на явен публичен търг.

По отношение на имот №000106 – Земя с НТП „Пасище с храсти” има представен акт за частна общинска собственост, скица и оценителски доклад относно пазарната оценка на имота.

В правомощията на общински съвет по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА е да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. По разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, продажбата на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

В представените за имота документи акт за общинска собственост и скица е видно, че имота е с начин на трайно ползване „пасище с храсти”.

Собствеността на общините върху земеделските земи със статут на пасища, разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи императивно определя, че тя е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на пасищата по реда на Закона за общинската собственост в определените в ал. 3 на същия член случаи.

 По отношение на имот №000106 – Земя с НТП „Пасище с храсти” с площ от 2,916 дка от ІV-та категория в местността „Юртите” по КВС на с.Съединение, община Братя Даскалови, специалният закон определя собствеността като публична общинска собственост.

Собствеността на общините върху пасищата е публична и може да се обяви за частна общинска собственост при промяна на предназначението на пасището по реда на Закона за общинската собственост само в изчерпателно изброените в чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ случаи.

В тази връзка имот №000106 – Земя с НТП „Пасище с храсти” находящ се в местността „Юртите”, землището на с.Съединение, община Братя Даскалови е неправилно актуван като имот частна общинска собственост. Няма данни за промяна предназначението на имота, не са налице материалноправните предпоставки на чл. 25, ал. 3 и не е спазен законовия ред за промяна на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост.

            С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно разпоредбата на чл. 25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка със Закона за общинската собственост, считам, че Решение №194/28.10.2016 на Общински съвет Братя Даскалови е незаконосъобразно.

Създадена: 2016-11-29 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:02:31