Оспорено решение на Общински съвет Казанлък 745 от 26.04.2018 г.

Оспорено решение на Общински съвет Казанлък 745 от 26.04.2018 г.

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

Областен управител на област Стара Загора

 

 

З А П О В Е Д

 

№  АК-01-ЗД-131

 

Стара Загора    23.05.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията,  чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 3, и т. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 78а от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и чл. 145, ал. 1 във връзка с чл.59, ал.2, т. 4 от АПК

 

О С П О Р В А М:

 

  Решениe №745 приетo на 26.04.2018 г. от Общински съвет Казанлък, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-66/09.05.2018 г. са постъпили Решения по Протокол №37 от проведеното на 26.04.2018 г. заседание на Общински съвет Казанлък.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, оспорвам Решение №745 приетo на 26.04.2018 г. от Общински съвет Казанлък, като незаконосъобразно, поради  следните съображения:

С Решение №745/26.04.2018 г.,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 от ЗОС, чл. 6, ал.1 и ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 3, т.3 и т. 4, ал. 5 и ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл.78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, общински съвет:

– По т. 1 изразява предварително съгласие за промяна в начина на трайно ползване на Поземлен имот № 000292, с площ 6,662 дка, с начин на трайно ползване „пасище, мера“, вид собственост - публична общинска собственост по КВС на гр. Крън, Община Казанлък, Поземлен имот № 000321, с площ 3,680 дка, с начин на трайно ползване „пасище, мера“, вид собственост - публична общинска собственост по КВС на гр. Крън, Община Казанлък, както и Поземлен имот с идентификатор 27499.3.5, с площ 0,904 дка, с начин на трайно ползване „пасище“, вид собственост - публична общинска собственост по КККР на с. Енина, Община Казанлък, от пасища и мери в „Изоставени ниви“

и

– По т. 2 обявява Поземлени имоти № 000292, № 000321  по КВС на гр. Крън и Поземлен имот № 27499.3.5 по КККР на с. Енина, Община Казанлък за частна общинска собственост.

Определя срока на предварителното съгласие на три години.

За имотите има представени скици и актове за публична общинска собственост: АПОС №491/24.102017 г.; АПОС №489/24.10.2017 г.; АПОС №490/24.10.2017 г.

Представено е становище на РИОСВ Стара Загора по чл. 78а от ППЗСПЗЗ, в което е посочено, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии.

При приемане на решението са присъствали 29 от общо 37 общински съветници, като „ЗА” са гласували 29, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

В правомощията на Общински съвет Казанлък е да приема решения по управление и разпореждане с имоти общинска собственост по силата на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, каквато е и разпоредбата на чл.8, ал.1 от ЗОС.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост: „Имотите и вещите, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост“. Следователно, общинският съвет може да промени характера на собствеността на общинския имот от публична в частна, само ако имотът е престанал да има предназначението си по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. В подкрепа на това основание в мотивите е посочено, че според докладната, представена от Кмета на община Казанлък, гореописаните поземлени имоти – пасища са трудно достъпни, поради това, че граничат с гори на на МЗГ-ДЛ и ниви – частна собственост и са обхванати от храстовидна растителност и плевели. Имотите не са отдадени за индивидуално ползване и не са включени в обхвата на специализиран слой „Постоянно затревени площи“. Така описаните предпоставки не се явяват абсолютно основание относно това, че е отпаднало предназначението им по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Не са представени данни относно това, че е направено възможното трите поземлени имота – пасища да бъдат стопанисвани, управлявани и използвани по предназначение.

Доколкото се касае за действия със земеделски земи, то се следват правилата на специалните закони, а именно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Тъй като собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението им по реда на Закона за общинската собственост, но само в изрично и изчерпателно посочените случаи в чл.25, ал.3 от ЗСПЗЗ.

В основанията за приемане на Решение №745/26.04.2018 г. са посочени хипотезите на чл. 25, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗСПЗЗ, които са:

  1. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;
  2. инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на общината.

 За нито една от двете хипотези не са посочени реални факти и доказателства за тяхното съществуване. В мотивите на решението е посочено, че в общинска администрация са постъпили заявления, с изразено желание за закупуване на поземлените имоти. Намеренията имотите да бъдат закупени, само по себе си не се явява основание за промяна на предназначението и извършване на разпоредителни сделки.

По т. 1 от приетото решение, Общински съвет Казанлък дава предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване на мерите и пасищата, като определя срок за същото от три години. Такова предварително съгласие обаче се иска по чл. 25, ал. 5 при промяна на предназначението в хипотезите на ал. 3.

Абсолютно формално се явява в конкретния случай позоваването на чл. 78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, като просто се предвижда промяна в начина на трайно ползване, но това не представлява изпълнение на законовите изисквания за законосъобразност на решението на общинския съвет, защото към предложението на кмета не са представени каквито и да било доказателства въз основа, на които може да бъде установено какви именно са земеделски нужди на общината, които ще бъдат задоволени посредством промяната на начина на трайно ползване на конкретните имоти.

            Фактическо състояние на имотите само по себе си също не е основание за промяна на начина на трайното ползване на същите.

Видно от приложеното към решението искане, целта е последващата продажба на имотите, което се препятства от изрична законова забрана за разпореждане с имоти – публична общинска собственост чл.7, ал.2 от ЗОС. Само по себе си, това искане не представлява инвестиционен проект, свързан със социално-икономическото развитие на общината и не може да бъде предпоставка за промяна на предназначението на имотите, нито за промяната на собствеността им от публична в частна общинска собственост и тяхната продажба.

            Освен всичко гореизложено, следва да се отбележи, че предприемането на действия за промяна в начина на трайно ползване не е основание да се приеме, че са изпълнени законовите изисквания за промяна предназначението на пасищата, нито че при промяна на НТП на имот със статут на публична общинска собственост, то от това произтича, че публичният характер на имота вече е сменен с частен. В случая всички тези действия от една страна не са фактически обосновани и от друга, процедурите предвидени за тях по ЗОЗЗ и чл. 78а от ЗСПЗЗ не са изпълнени.

Всичко това обаче не е попречило на обински съвет да формира воля и да приеме решение с изискуемото мнозинство от две трети от всички общински съветници по т. 1 за промяна на предназначението на ПИ – пасища и мери, НТП и веднага с т. 2 от същото решение да ги обяви за частна общинска собственост. Промяната на предназначението на мерите и пасищата се извършва при спазване условията и реда на Закона за опазване на земеделските земи (арг. чл. 25, ал. 6 ЗСПЗЗ) и е процедура, която предхожда по време решението на общинския съвет за обявяване на имота от публична в частна общинска собственост. Същевременно, позоваването на разпоредбата на чл. 25, ал.3, т. 3 и т. 4 от ЗСПЗЗ в оспорваното решение противоречи на фактическите обстоятелства, въз основа на които е прието.

Очевидно е намерението за заобикаляне на процедурите по ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ и ЗОЗЗ, чрез извършване на една промяна в начина само на трайно ползване и на по-следващ етап продажба на имота. Нарушен е материалния закон, в частност чл. 25, ал.  3, т. 3 и т. 4 от ЗСПЗЗ  и чл. 78а от ППЗСПЗЗ, като процедурите по двете разпоредби са във вид на предложение, без да са на лице фоктически основания за тяхно приложение.

Съгласно изискването за форма, регламентирано в чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, административният акт следва да съдържа фактическите и правните основания за издаване на акта, т. е. да бъде мотивиран. Мотивите следва да сочат какви фактически констатации е направил административният орган при издаването на акта и въз основа на какви доказателства.

Начинът по който е мотивирано  Решение №745/26.04.2018 г. на Общински съвет Казанлък не кореспондира по никакъв начин с посочените материалноправни норми и води до несъответствие с целта на закона.

Предвид изложеното, считам че така приетитото решение на Общински съвет Казанлък е постановено при неспазване на установената форма, липса на мотиви за приемането му и в нарушение на материалните закони,  поради което Решениe №745 приетo на 26.04.2018 г. от Общински съвет Казанлък е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.  

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Казанлък, Кмета на община Казанлък и на Окръжна прокуратура – за сведение, а на Председателя на Административен съд – Стара Загора, по компетентност, ведно с материалите по преписката.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2018-06-07 12:38:19
Променена: 2020-08-05 22:21:07