Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Мъглиж (280)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Мъглиж (280)

Със Заповед №АК-01-ЗД-51/07.02.2017 г. се връща за ново обсъждане Решение  №280/26.01.2017 г. на Общински съвет Мъглиж 

 

М О Т И В И :

 

            В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-9/31.01.2017 г. са постъпили Решения по Протокол №21 от проведеното на 26.01.2017 г. заседание на Общински съвет Мъглиж. 

            Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, оспорвам Решение №280/26.01.2017 г. на Общински съвет Мъглиж, с което отменя Раздел ІV от действащата Наредба за отглеждането на животни на територията на община Мъглиж и приема отделна Наредба за регистрацията и стопанисване на кучета на територията на община Мъглиж, като незаконосъобразно.

При приемане на решението са присъствали всички 17 общински съветници. Решението е прието единодушно,  като „ЗА” са гласували 17 от тях, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.

            С Решение №280/26.01.2017 г. на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 172, чл. 173, чл. 174, чл. 175, чл. 176, чл. 177, чл. 178, чл. 426, чл. 428, чл. 429 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 36, ал. 2 и чл. 40 от Закона за защита на животните, Общински съвет Мъглиж отменя Раздел ІV от действащата Наредба за отглеждането на животни на територията на община Мъглиж и приема отделна Наредба за регистрацията и стопанисване на кучета на територията на община Мъглиж.

            Общински съвет Мъглиж приема на Решение №280/26.01.2017 г. на основание чл.21, ал.1, т. 8. Правомощията уредени в т. 8 са във връзка с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определяне конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства.

            В § 1 от Преходните и заключителните разпоредби на новоприетата Наредба за регистрацията и стопанисване на кучета на територията на община Мъглиж се посочва, че  същата се издава на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА. В тази разпоредба е уредено задължението актовете на общинския съвет да се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. 

            И двете посочени по-горе  разпоредби не касаят уредените с приетата наредба обществени отношения.

            С чл. 7 от наредбата се урежда изискването за ветеринарномедицинска регистрация на кучетата на територията на община Мъглиж. Същото се основава на разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност, където в чл. 174 изчерпателно са изброени изискванията във връзка с регистрацията и издаване на паспорт, ветеринарния надзор, обезпаразитяването, чипирането, ваксинацията, която трябва да извършат собствениците на кучета, като всичко това се обвързва с определен възрастов период, или срок на придобиване на куче, стандарти и водене на отчетност.

            В случая, чл. 7 от Наредба за регистрацията и стопанисване на кучета на територията на община Мъглиж, определя по различен начин извършването на гореописаните дейности, като поставя различни от законовите изисквания и не е съобразена с последните изменения от 2016 г. в разпоредбите на чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).

            В Раздел VІ „Контрол и санкции” от Наредба за регистрацията и стопанисване на кучета на територията на община Мъглиж е предвидено административно наказание – глоба при констатирани нарушения, извършени от собствениците на кучета и лица отговорни във връзка с професионална ангажираност, като е записано, че те се отнасят „за нарушения по тази наредба…”. В случая не се посочва, за кои точно разпоредби от наредбата са предвидени паричните санкции и дали касаят само тези неуредени в ЗВМК обществени отношения, които са постановени с местно значение. Ако се приеме, че са във връзка с нарушения по цялата наредба, то тогава същата преорежда обществени отношения уредени от норматовен акт от по-висока степен, а именно Закона за ветеринарномедицинската дейност, където в Глава тринадесета – Административнонаказателни разпоредби са нормативно определени санкциите за всеки конкретен случай на нарушения.

            С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, като постановява решение на грешно правно основание, от една страна, от друга приема наредба, в която също е посочено грешно правно основание, като със същата определя различни от вече уредените със закон изисквания, правоотношения и санкции, като нарушава разпоредбите установени в ЗМСМА и ЗВМД и превишава дадените му от закона правомощия считам, че Решение №280/26.01.2017 г. на Общински съвет Мъглиж е незаконосъобразно.

Създадена: 2017-02-14 22:00:00
Променена: 2020-08-05 23:07:44