Оспорено решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (148)

Оспорено решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (148)

    Със Заповед №АК-01-ЗД-126/12.04.2016 г. Областния управител оспорва Решение №148/29.02.2016 г. на Общински съвет Павел баня.

          

Мотиви:

       

       

    В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-46/14.03.2016 г. са постъпили Решения по Протокол №7 от проведеното на 29.02.2015 г. заседание на Общински съвет Павел баня.

    Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предложение първо от ЗМСМА, със своя Заповед №АК-01-ЗД-95/21.03.2016 г. върнах Решениe №148 приетo на 29.02.2016 г. като незаконосъобразно за ново обсъждане от Общински съвет  Павел баня.

    Съгласно чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА върнатите за ново обсъждане актове, заедно с мотивите, отразени в посочената заповед,  са изпратени на председателя на Общински съвет Павел баня с писмо с изх. №АК-01-46/21.03.2016 г. Същото е получено от Общински съвет Павел баня на 22.03.2016 г., видно от  съобщение за доставяне  № ИД РS 6000 00XD16 4.

    Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му (22.03.2016 г.). Към настоящия момент в Областна администрация Стара Загора не е постъпил протокол от заседание на Общински съвет Павел баня, от който да е видно, че върнатия за ново обсъждане акт е разгледан на ново заседание от същия.

    Съгласно ал. 8 на чл. 45 от ЗМСМА  върнатите за ново обсъждане актове могат да бъдат оспорени пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7 - дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по тях.

    Поради това, че върнатото за ново обсъждане Решениe №148 приетo на 29.02.2016 г. на Общински съвет Павел баня не е разгледано на ново заседание на същия, както и на  основание чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА  възниква правната възможност за оспорване на същите поради следните съображения:

    След като с Решение №147 прието на 29.02.2016 г. не приема Проекта за бюджет и по-конкретно Приложение № 25 Определяне на второстепенните разпоредители с бюджет от по ниска степен  през 2016 год., с Решение №148 прието на 29.02.2016 г., Общински съвет Павел баня,  изменя в тази му част Проекта за Бюджет на община Павел баня, внесен за приемане от Кмета на община Павел баня с Предложение вх. №ОС-15#10/17.02.2016 г. Председателят на ПК в общински съвет – З. Селяйдин е направил предложение за допълнение на Предложението на Кмета на общината в следния вид  Да се добави т.14  Дейност „Общински съвет Павел баня”  и се добави:

  1. Възлага на Кмета на Община Павел баня да определи правата и отговорностите на второстепенните разпоредители по т. I, от т. 1 до т. 13 (включително).
  2. Общински съвет Павел баня определя за отговорно лице на второстепенен разпоредител Дейност „Общински съвет Павел баня” Шендоан Халит- Председател на Общински съвет Павел баня.
  3. Общински съвет Павел баня определя права и отговорности на второстепенен разпоредител „Общински съвет Павел баня”, както следва:
  1. Да открие нова банкова сметка на името на Дейност „Общински съвет Павел баня”;

2. Да прилага всички законови и подзаконови актове и решения на Общински съвет Павел баня, касаещи финансовата и бюджетна дисциплина;

2. Да се разпорежда с бюджетните кредити до размера на бюджета определен от Общински съвет Павел баня;

3. Да сключва договори в рамките до праговете определени по ЗОП, за които не се провежда процедура  по реда на Закона;

4. Ежемесечно до 5-то число на месеца следващ отчетния да представя отчет за изпълнението на бюджета по приложения от методическите указания изготвени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити;

5. Да изготвя длъжностни разписания на персонала и поименни разписания на длъжностите и работната заплата на назначените по трудови правоотношения в дейността;

6. В изпълнение на своите правомощия да издава заповед от свое име.

V.  Общински съвет Павел баня задължава Кмета на Община Павел баня:

1. Да предаде на ръководител Дейност „Общински съвет Павел баня” право на достъп до програмният продукт за изготвяне на месечните възнаграждения на Общински съвет Павел баня;

2. Да организира прехвърлянето на счетоводната отчетност и активите на Общински съвет Павел баня.

    Решение №148 е прието на основание чл.11 ал.10 от Закона за публичните финанси от Общински съвет Павел баня с 9 гласували „За”, 6 „против” и 1 „Въздържал се”, от общо 17 общински съветника.

    Съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 10 от ЗПФ: „Разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджетите на общините се определят от общинския съвет по предложение на кмета на общината”.

    С Предложението си, Кметът на община Павел баня определя 13 второстепенни разпоредители с общински бюджет, а Общински съвет Павел баня с  Решение №147 прието на 29.02.2016 г. не приема това предложение, а с Решение №148 прието на 29.02.2016 г., Общински съвет Павел баня приема свое предложение, допълващо предложението на Кмета. Няма разпоредба, която оправомощава общински съвет да гласува свое предложение, с което определя второстепенни разпоредители с общински бюджет.

    Разпоредбите на чл. 29а, ал. 1 и 2 от ЗМСМА гласи: „(1) Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация.

(2) В структурата на общинската администрация се създава звено, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет. Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет”.

    Чрез тези разпоредби законодателят е показал, че не е предвидил общинските съвети да бъдат разпоредители с бюджет.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, считам че Решение №148 прието на 29.02.2016 г. от Общински съвет Павел баня е незаконосъобразно.

   

Създадена: 2016-04-12 21:00:00
Променена: 2020-08-05 22:05:56