Оспорено решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (150)

Оспорено решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (150)

    Със Заповед №АК-01-ЗД-125/12.04.2016 г. Областния управител оспорва Решение №150/29.02.2016 г. на Общински съвет Павел баня.

          

Мотиви:

       

       

    В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-46/14.03.2016 г. са постъпили Решения по Протокол №7 от проведеното на 29.02.2015 г. заседание на Общински съвет Павел баня.

    Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предложение първо от ЗМСМА, със своя Заповед №АК-01-ЗД-95/21.03.2016 г. върнах Решениe №150 приетo на 29.02.2016 г. като незаконосъобразно за ново обсъждане от Общински съвет  Павел баня.

    Съгласно чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА върнатите за ново обсъждане актове, заедно с мотивите, отразени в посочената заповед,  са изпратени на председателя на Общински съвет Павел баня с писмо с изх. №АК-01-46/21.03.2016 г. Същото е получено от Общински съвет Павел баня на 22.03.2016 г., видно от  съобщение за доставяне  № ИД РS 6000 00XD16 4.

    Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му (22.03.2016 г.). Към настоящия момент в Областна администрация Стара Загора не е постъпил протокол от заседание на Общински съвет Павел баня, от който да е видно, че върнатия за ново обсъждане акт е разгледан на ново заседание от същия.

    Съгласно ал. 8 на чл. 45 от ЗМСМА  върнатите за ново обсъждане актове могат да бъдат оспорени пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по тях.

    Поради това, че върнатото за ново обсъждане Решениe №150 приетo на 29.02.2016 г. на Общински съвет Павел баня не е разгледано на ново заседание на същия, както и на  основание чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА  възниква правната възможност за оспорване на същите поради следните съображения:

    След като с Решение №149 прието на 29.02.2016 г. не приема предложението на Кмета, относно Приемане бюджети на второстепенните разпоредители с бюджет за 2016 г., с Решение №150 прието на 29.02.2016 г., Общински съвет Павел баня приема свое предложение, с което предвид Решение №148 от 29.02.2016г. към предложението на Кмета  е добавено:  Дейност „Общински съвет” – общ бюджет в размер на 324 419 лв., от които 106 371 лв. са в резерв, за последващи разпределения по решение на Общински съвет Павел баня.

    Решение №150  е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.11 ал.11 от Закона за публичните финанси и чл. 41а, ал. 3 от Закона за народната просвета,  от Общински съвет Павел баня с 9 гласували „За”, 6 „Против” и 1 „Въздържал се”, от общо 17 общински съветника.

    Съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 10 от ЗПФ: „Разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджетите на общините се определят от общинския съвет по предложение на кмета на общината”.

    С Предложението си, Кметът на община Павел баня определя 13 второстепенни разпоредители с общински бюджет, а Общински съвет Павел баня с  Решение №147 прието на 29.02.2016 г. не приема това предложение, а с Решение №148 прието на 29.02.2016 г., Общински съвет Павел баня приема свое предложение, допълващо предложението на Кмета. Няма разпоредба, която оправомощава общински съвет да гласува свое предложение, с което определя второстепенни разпоредители с общински бюджет. Т.е. и Решение №148 прието на 29.02.2016 г., което е посочено като основание за приемане Решение №150 е незаконосъобразно.

    Разпоредбите на чл. 29а, ал. 1 и 2 от ЗМСМА гласи: „(1) Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация.

(2) В структурата на общинската администрация се създава звено, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет. Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет”.

    Чрез тези разпоредби законодателят е показал, че не е предвидил общинските съвети да бъдат разпоредители с бюджет.

    Разпоредбата на чл. 100, ал. 2 от ЗПФ установява, че: „Първостепенните разпоредители с бюджет определят бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и ги утвърждават, доколкото в този или в друг закон не е определено друго”. Във връзка с това, съгласно чл. 11, ал. 3, първостепенен разпоредител с бюджет по отношение бюджета на общината е Кметът на общината.

    Във връзка с горецитираните разпоредби на чл. 100, ал. 2 и чл. 11, ал. 3 от ЗПФ, Кметът на община Павел баня е първостепенен разпоредител с бюджета на община Павел баня, и като такъв определя бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. Общински съвет Павел баня няма правомощия да променя определените от Кмета бюджети, нито по второстепенни разпоредители, нито като сума, а още по-малко самостоятелно да определя сума по бюджет за който и да е второстепенен разпоредител, но при приемането на Решение №150/29.02.2016 г. Общински съвет Павел баня не се е съобразил с тези правни норми.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, считам че Решение №150 прието на 29.02.2016 г. от Общински съвет Павел баня е незаконосъобразно.

Създадена: 2016-04-12 21:00:00
Променена: 2020-08-05 22:43:24