Оспорено решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937)

Оспорено решение на Общински съвет Павел баня от Областния управител на област Стара Загора (910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937)

    Със Заповед № АК-01-ЗД-205/02.06.2015 г. Областния управител оспорва Решения №№910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937 приети на 29.04.2015 г.  на Общински съвет Павел баня.

 

Мотиви:


 

    Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предложение първо от ЗМСМА, със своя Заповед № АК-01-ЗД-179/12.05.2015 г. върнах Решения №№910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937 приети на 29.04.2015 г. като незаконосъобразни за ново обсъждане от Общински съвет  Павел баня.

    Съгласно чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА върнатите за ново обсъждане актове, заедно с мотивите, отразени в посочената заповед,  са изпратени на председателя на Общински съвет Павел баня с писмо с изх. № АК-01-58/12.05.2015 г. Същото е получено от Общински съвет Павел баня на 14.05.2015 г., видно от  съобщение за доставяне  № ИД РS 6000 00TEXN E.

    Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му. Към настоящия момент в Областна администрация Стара Загора не е постъпил протокол от заседание на Общински съвет Павел баня, от който да е видно, че върнатите за ново обсъждане актове са разгледани на ново заседание.

    Съгласно ал. 8 на чл. 45 от ЗМСМА  върнатите за ново обсъждане актове могат да бъдат оспорени пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7 - дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по тях.

    Поради това, че върнатите за ново обсъждане Решения №№910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937 приети на 29.04.2015 г. на Общински съвет Павел баня не са разгледани на ново заседание на същия, както и на  основание чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА  възниква правната възможност за оспорване на същите поради следните съображения:

    Заседанието на общински съвет Павел баня, на което са приети Решения от №910 до №937 включително е проведено на 29.04.2015 г. в гр. Велинград.

    От приложената към Протокол №55 Покана с изх. №ОС-226/23.04.2015 г. е видно, че Председателя на общински съвет Павел баня свиква редовно заседание на общински съвет Павел баня на 29.04.2015 г., което ще се проведе в гр. Велинград, като допълнително лично и по телефона всеки от общинските съветници, кмета на Общината, общинска администрация и кметовете по населени места ще бъдат уведомени за часа и мястото на провеждане на заседанието.

    Разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА гласи: „Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

    Разпоредбата на чл. 4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Павел баня, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация установява, че общински съвет заседава в сградата на читалище „Напред” гр. Павел баня, като заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на общински съвет. Гр. Велинград е административен център на община Велинград, област Пазарджик и провеждането на заседание в този град е в противоречие с гореописаната норма.

    Разпоредбата на чл. 64, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Павел баня, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация установява, че най-малко седем календарни дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневен ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието. Чрез Поканата за свикване на заседание на общински съвет Павел баня, Председателят на общински съвет Павел баня не информира за часа и точното място на провеждането му, с което не спазва установения седем дневен срок. Освен това, тези които ще бъдат уведомени допълнително лично и по телефона, а именно всеки от общинските съветници, Кмета на общината, общинска администрация и кметовете по населени места не са единствените представители на обществеността, които следва да бъдат уведомени за часа и датата за провеждане на заседанието.

    Видно от поканата допълнително уведомяване е било предвидено за всеки от общинските съветници, Кмета на общината, общинска администрация и кметовете по населени места, но не и за гражданите. Допълнителното уведомяване не е било извършено, поради обстоятелството, че часа и мястото за провеждане на заседанието се определят с Решение №911 от вече започналото заседание на 29.04.2015г. По този начин е било ограничено правото на гражданите, уредено в чл. 28, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА, а именно:  правото им да присъстват на заседанието на общински съвет и да участват в него, чрез изказвания, отправяне на питания, становища и предложения от компетентността на общински съвет, кмета или общинска администрация, представляващи обществен интереси да получават отговори по ред, начин и срок, определени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Павел баня.

    С оглед гореизложеното, считам че Решения №№910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937 приети на 29.04.2015 г. от Общински съвет Павел баня са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

    Поради изложеното, в предоставения срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение второ от ЗМСМА, е оспорено Решения №№910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937  приети на 29.04.2015 г. от Общински съвет Павел баня.
Създадена: 2015-06-03 21:00:00
Променена: 2020-08-05 22:48:52