Оспорено решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (1040)

Оспорено решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (1040)

   Със Заповед № АК-01-ЗД-361/08.10.2015 г. Областния управител оспорва Решение № 1040/14.09.2015 г. на Общински съвет Раднево.

          

Мотиви:

 

 

   

       

     

        С Решение №1040/14.09.2015 г. на Общински съвет Раднево на  основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с § 17, ал. 1 от ПЗР на Изборния кодекс, Решение №1483-МИ от 19.05.2015 г. на Централната избирателна комисия и Указ №162 от 10.08.2015 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. с точка I се избират за временно изпълняващи длъжността кмет в населените места, придобили статут на кметства, считано от 23.09.2015 г. до полагането на клетва на новоизбраните кметове, за селата: Тихомирово, Тополяне, Диня, Маца, Даскал Атанасово и Свободен. С точка II постановява, че решението влиза в сила за всяко от избраните лица по т. I, след регистрация на съответния кметски наместник като кандидат.

        При приемане на решението са присъствали 18 от общо 21 общински съветници, като „За” са гласували 13, „Против” – 5, „Въздържал се” – 0.  

        В мотивите на решението се посочва, като причина налагаща избора на временно изпълняващи длъжността кмет на горепосочените шест населени места факта, че до момента те са били кметски наместничества, придобили статут на кметства, за които действащите кметски наместници ще се кандидатират за кметове на съответното населено място. По причина, че в тези населени места няма друг служител на общината освен кметския наместник, избраните временно изпълняващи длъжността кмет, трябва да встъпят в длъжност след регистрацията на наместниците, кандидати за кмет, или от 23.09.2015 г., за да не останат тези населени места без служебно лице, което да обслужва населението и да следи за спазването на обществения ред.

        Считам, че в конкретния случай Общински съвет Раднево неправилно е разтълкувал законовите разпоредби, уреждащи правомощията му във връзка с избирането и назначаването на временно изпълняващи длъжността кмет за срока до полагане на клетва на новоизбран кмет за гореизброените шест населени места.

        Според Конституцията на Република България чл. 139, ал 1, орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон. Съгласно ЗМСМА, кметът на общината, както и кметовете на райони и кметства се избира пряко от населението за срок от 4 години при условия и по ред, определени с Изборния кодекс или се избира от Общинския съвет в хипотезите на чл. 42 от ЗМСМА.

        Разпоредбата на чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, която е посочена като основание на взетото от Общински съвет Раднево решение, урежда случаите, когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, като поставя изискването в 7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

        С Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на Централна избирателна комисия, относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове, в раздел ХІІІ Отпуск на регистрираните кандидати, т. 49 определя по време на ползване на задължителният отпуск, кметът на общината, района или кметството да определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му. Когато кметът не е издал заповед за заместване, общинският съвет определя заместник-кмета, който да го замества.

        От законодателна логика на цитираните по-горе разпоредби, се прави извода, че цялостната правна уредба на кметския институт като орган на изпълнителната власт е приета така, че да осигурява във всеки един момент лице, което да действа като кмет на съответната община, кметство или район. В тази връзка са и разпоредбите, които дават право на общински съвет да избира кмет.

        В случая с кметските наместници, закона не изисква такава приемственост. Кмета се избира пряко от населението, а кметските наместници се назначават и освобождават по решение на кметът на общината, който може да назначи за срока на мандата кметски наместник в съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация по разпоредбата на чл. 46а от ЗМСМА.

        Във тази връзка са и разпоредбите на § 17, ал. 1 от ПЗР на Изборния кодекс, Решение №1483-МИ от 19.05.2015 г. на Централната избирателна комисия и Указ №162 от 10.08.2015 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г., в кметствата с население над 100 души, създадени по силата на § 17, ал. 1 от ПЗР на ИК, се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове. Кметовете и кметските наместници в новообразуваните кметства по силата на § 17, ал. 1 от ПЗР на ИК изпълняват правомощията си до полагането на клетва от новоизбрания кмет на кметство.

        При условие, че в новообразуваните по закон кметства, кметските наместници се кандидатират за кметове и ползват отпуск, няма законово изискване те да бъдат замествани от други лица.  Единствено в правомощията на кмета на общината е да назначи за съответното населено място при необходимост друго лице, което да замества кметския наместник.

        Считам, че в конкретния случай Общински съвет Раднево неправомерно е упражнил правомощията си предвид избора на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство, при условие, че за съответните населени места няма законно избран кмет и няма установено със закон правомощие общински съвет да избира заместници на кметските наместници, които са се кандидатирали за кметове.

     Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение второ от ЗМСМА, е оспореноРешение №1040/14.09.2015 г. на Общински съвет Раднево като незаконосъобразно.

Създадена: 2015-10-08 21:00:00
Променена: 2020-08-05 23:14:34