Оспорено решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (1041)

Оспорено решение на Общински съвет Раднево от Областния управител на област Стара Загора (1041)

   Със Заповед № АК-01-ЗД-362/08.10.2015 г. Областния управител оспорва Решение № 1041/14.09.2015 г. на Общински съвет Раднево.

          

Мотиви:

 

 

   

       

     

       

        С Решение №1041/14.09.2015 г. на Общински съвет Раднево на основание чл. 21, ал.  1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 2, т. 4 от ПМС №67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 131, ал 1 от ПОДОС Раднево, се определя основно месечно възнаграждение на временно изпълняващите длъжността кмет на кметство, както следва:

10. Живка Стефанова Грудева

11. Ваня Георгиева Николова

12. Снежана Господинова Господинова

13.  Емилия Георгиева Георгиева

14.  Живка Иванова Петрова

15.  Донка Енева Динева

        При приемане на решението са присъствали 17 от общо 21 общински съветници, като „За” са гласували 14, „Против” - 2 и  „Въздържал се” - 1.

        Считам, че в конкретния случай Общински съвет Раднево неправилно е приложил законовите разпоредби, уреждащи правомощията му при определяне на основното месечно възнаграждение на Живка Стефанова Грудева, Ваня Георгиева Николова, Снежана Господинова Господинова, Емилия Георгиева Георгиева, Живка Иванова Петрова, Донка Енева Динева. Неправилното прилагане на тази разпоредба следва от погрешно приетото Решение №1040/14.09.2015 г., с което се избират временно изпълняващи длъжността кмет на кметство за шест населени места.

        Съгласно §17, ал. 2 от ПЗР на Изборния кодекс: „Кметските наместници в населените места, които към деня на влизането в сила на кодекса отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, продължават да изпълняват правомощията си до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство”. Т.е. до полагането на клетва от новоизбрания кмет накметство правомощията на  орган на държавна служба в съответното населено място се осъществяват от кметски наместник.

        Според разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА: „Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината”.

       Във връзка с това определянето размера на основното месечно възнаграждение на  кметските наместници е в правомощията на кмета на съответната община.

     Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение второ от ЗМСМА, е оспорено Решение №1041/14.09.2015 г. на Общински съвет Раднево като незаконосъобразно.

Създадена: 2015-10-08 21:00:00
Променена: 2020-08-05 22:38:07