Оспорено решение на Общински съвет Стара Загора № 2282 от 25.04.2019 г.

Оспорено решение на Общински съвет Стара Загора № 2282 от 25.04.2019 г.

З А П О В Е Д

 

№ АК-01-ЗД-7

 

Стара Загора  29.05.2019 г.

 

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 и ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 107 във връзка с Глава единадесета, Раздел II Наем на спортни обекти от Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), чл. 56 от Закона за собствеността и Заповед № РД-ЗД-23/23.04.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора

 

 О С П О Р В А М:

 

Решение №2282/25.04.2019 г. на Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-55/02.05.2019 г. са постъпили Решения по Протокол №43 от проведеното на 25.04.2019 г. заседание на Общински съвет Стара Загора.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, Решение №2282/25.04.2019 г. на Общински съвет Стара Загора е върнато в законоустановеният седем дневен срок, със Заповед №АК-01-ЗД-6/09.05.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора, за ново обсъждане от общински съвет, като незаконосъобразно.

Със същото,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 102, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет дава съгласие:  

– По т. 1: да бъде отдаден под наем част от имот – публична общинска собственост, представляващ футболен терен с площ 7865 кв.м и прилежаща трибуна с козирка на три нива със застроена площ 977, 25 кв.м, РЗП 2492, 62 кв.м за провеждане на футболни срещи. Частта от имота е разположена в застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 68850.525.739 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-73 от 19.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на имота: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Радко Димитриев“. Целият имот – УПИ 1739, кв. „Кольо Ганчев“ е с площ 44 903 кв.м, с начин на трайно ползване: Спортно игрище, предназначение на територията – урбанизирана. Имотът е актуван с АПОС №09752 от 23.02.2012 г.

– По т. 2 Общински съвет определя еднократна наемна цена за проведена футболна среща, както следва:

            2.1 За мач от Първа лига еднократна наемна цена за ползване на футболен терен и прилежаща трибуна с козирка на три нива в размер на  4 000 (четири хиляди) лева с ДДС;

            2.2 За мач от Втора лига еднократна наемна цена за ползване на футболен терен и прилежаща трибуна с козирка на три нива в размер на 2 000 (две хиляди) лева с ДДС;

            2.3 За мач от Трета лига еднократна наемна цена за ползване на футболен терен и прилежаща трибуна с козирка на три нива в размер на 1 200 (хиляда и двеста)  лева с ДДС;

– По т. 3 Упълномощава Кмета на община Стара Загора да извърши всички последващи действия.

В поименно гласуване са участвали 46 общински съветници, от които „За” – 40, „Против” – 2, „Въздържал се” – 4.

За гореописаният имот, на основание Решение №1510 от 30.10.2014 г на ОС Стара Загора., има сключен Договор за учредено безвъзмездно право на ползване №161 от 03.02.2015 г, вписан в Служба по вписвания на 27.02.2015 г. на СНЦ „ФК Верея“, гр. Стара Загора със срок до 03.02.2025 г.

От предложението на Кмета на общината и представените документи става ясно, че повод за приемане на решението е постъпила молба от ползвателя на имота СНЦ „ФК Верея“, гр. Стара Загора и друг спортен клуб – ФК „Ботев“, гр. Гълъбово.  Искането на двата клуба е във връзка с постигането на договорености за реализиране изпълнението на Програмата за развитие на спортните клубове, като се създават условия за обучение, усъвършенстване и реализация на качествата, потенциала и уменията на спортистите. Идеята е двата клуба е да разменят ползването на спортните терени веднъж или два пъти месечно на доброволни начала, без финансови ангажименти. В тази връзка и поради факта, че клаузите на договора за безвъзмездно ползване не разрешават СНЦ „ФК Верея“, гр. Стара Загора еднолично да предоставя терена за ползване на други отбори се иска съдействие и приемане на решение от Общински съвет Стара Загора.

С разпоредбата на 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е дадено правомощие на общински съвет да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината.

В чл. 14 от Закона за общинската собственост (ЗОС) са разписани правилата за отдаване под наем на имоти частна и публична общинска собственост, като ал. 8 установява, че наемните цени се определят от общинския съвет.

В конкретния случай, с Решение №2282/25.04.2019 г., Общински съвет Стара Загора предприема действие по управление - наем на част от имот, представляващ спортен обект – публична общинска собственост.

Специалните условия и ред, по които се извършва управлението, разпореждането и предоставянето за ползване на спортни обекти, са подробно регламентирани в Глава единадесета на ЗФВС. Тези правила се явяват специални по отношение на регламентираните в Закона за общинската собственост, по аргумент на чл. 107 от ЗФВС, който казва, че спортни обекти или части от тях – държавна или общинска собственост, може да се отдават под наем при условията и по реда на действащото законодателство и при спазване изискванията на този закон, а именно ЗФВС.

Според посочената  в основанието за приемане на Решение №2282 норма на чл. 102, ал. 3  от ЗФВС - спортните обекти се използват за нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно-туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности. Спортните обекти може да се използват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти.

В тази връзка е дадена възможност по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС спортните обекти – държавна или общинска собственост, да се предоставят безвъзмездно, за определено време, за тренировъчна и състезателна дейност от спортните организации, вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1, като в ал. 2 на същия член се поставя изискване условията и редът за използването на обектите по ал. 1 да се определят с наредба на съответния общински съвет за спортни обекти – общинска собственост. Такава възможност не е предвидена в наредбата по чл. 103, ал. 2, т. 2 от ЗФВС на община Стара Загора.

Общински съвет приема решение, с което предвижда отдаване под наем на част от спортен обект – стадион, без да се съобразява с императивно предвидените правила на ЗФВС, без да има предвидена в същия такава процедура на встъпване в наемни отношения – за определени спортни събития, при инцидентно проявен от страна на футболните клубове от съответната футболна лига интерес да ползват терена. Не се изключва възможността за плащане на наем и от СНЦ „ФК Верея“, гр. Стара Загора, който е ползвател на целия обект и не е съгласувана тази дейност с общата спортна дейност на ползвателя и възможността да бъдат нанесени вреди на спортния обект, който той стопанисва, като такъв.

 По аргумент на чл. 56 ЗС ограниченото вещно право на ползване на недвижим имот включва правото да се ползва вещта според нейното предназначение и право да се получават добивите (какъвто е и наемът), без тя да се променя съществено. Ограниченото вещно право на ползване е противопоставимо като абсолютно субективно материално право на всеки, в т. ч. и на собственика на имота. Когато собственикът на един недвижим имот учреди в полза на друго лице ограниченото вещно право на ползване той се лишава от всяка възможност да ползва вещта, независимо, че с договора за учредяване на безвъзмездно право на ползване е уговорено спортният клуб да не може еднолично да предоставя терена на други спортни клубове.

Чрез Решение №2282/25.04.2019 г., Общински съвет Стара Загора е нарушил Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), като е предприел действия по управление – отдаване под наем, с имот – публична общинска собственост, без законодателят изрично да е предвидил такава възможност при инцидентно проявен интерес, като при това същият спортен имот е предоставен по договор за безвъзмездно право на ползване, който не е изтекъл.

Заповедта за връщане на Решение №2282/25.04.2019 г. за ново обсъждане от Общински съвет Стара Загора е получена на 10.05.2019 г., видно от документ - Известие за доставяне ИД PS 6000 01BV76 7.

В установения по чл. 45, ал. 7 – 14-дневен срок от получаване на заповедта за връщане на решението, Общински съвет Стара Загора не насрочва заседание на съвета и не преразглежда Решение №2282/25.04.2019 г.

С оглед гореизложеното и предвид обстоятелството, че общинският съвет Стара Загора е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно Закона за физическото възпитание и спорта и Закона за собствеността, считам че  Решение №2282 приетo на 25.04.2019 г.  на Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. 

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Стара Загора, Кмета на община Стара Загора и на Окръжна прокуратура – за сведение, а на Председателя на Административен съд – гр. Стара Загора, по компетентност, ведно с материалите по преписката.

 

 

ДИМИТЪР ДРАЧЕВ

Заместник областен управител

оправомощен със Заповед №РД-ЗД-23/23.04.2019 г.

на Областния управител

 

Създадена: 2019-06-10 12:18:44
Променена: 2020-08-13 00:44:57