Оспорено решение на Общински съвет Стара Загора от Областния управител на област Стара Загора (128)

Оспорено решение на Общински съвет Стара Загора от Областния управител на област Стара Загора (128)

        Със Заповед №АК-01-ЗД-2/06.01.2016 г. Областния управител оспорва Решение №128/17.12.2015 г. на Общински съвет Стара Загора.

          

Мотиви:

       

       

        С Решение №128/17.12.2015 г. на Общински съвет Стара Загора, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗОС, Общински съвет Стара Загора е определил предназначението на:

        Общинско жилище – апартамент №20, находящ се на ул. „Ангел Кънчев” №70, в гр. Стара Загора, община и област Стара Загора, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентиф. 68850.518.383.9.20, със застроена площ от 42,29 кв.метра (четиридесет и две цяло, двадесет и девет стотни квадратни метра), състоящ се от: 1 бр. дневна с кът за спане, 1 бр. баня с тоалетна, 1 бр. коридор и 1 бр. тераса, ЗАЕДНО с прилежащото му избено помещение №20 с площ 6,07 кв.м, както и 9,00 кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общински урегулиран поземлен имот, които представляват 2,876%, и

        Гараж №1, находящ се на ул. „Ангел Кънчев” №70, в гр. Стара Загора, община и област Стара Загора, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентиф. 68850.518.383.9.37, в сграда №9, разположена в ПИ с идентиф. 68850.518.383, със застроена площ 24,47 кв.м. (двадесет и четири цяло, точка четиридесет и седем стотни)

        За обезщетяване на наследниците на Таньо Димитров Костадинов, чийто имоти са отчуждени, като респективно за Община Стара Загора възниква правото на собственост за апартамент „А”, ет. 4, в незавършена ЖСК „Електроника-2”, кв. 451а по ПУП на гр. Стара Загора, ул. „Верешчагин” №70 (понастоящем  бул. „Цар Симеон Велики”), състоящо се от две спални, дневна, столова, кухненски бокс, баня-тоалетна, два коридора и два балкона, със застроена площ 103,83 кв.м. и прилежащи: мазе №7 с площ 16,95 кв.м. и таван №7 с площ 27,74 кв.м, съгласно Допълнителна заповед №СД-200/02.06.1989 год.

        С т. 2 от настоящото решение е упълномощил Кмета на община Стара Загора да извърши всички последващи от горното решение действия.

        При приемане на решението са присъствали 48  от общо 51 общински съветника, като „За” са гласували 36, „Против” – 4, „Въздържал се” – 8.

        Считам, че Решение №128/17.12.2015 г. на Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно, в частта му, с която се определя Гараж №1, находящ се на ул. „Ангел Кънчев” №70, в гр. Стара Загора, община и област Стара Загора, за обезщетяване на наследниците на Таньо Димитров Костадинов, чийто имоти са отчуждени.

        Посочените в Предложението на Кмета на община Стара Загора мотиви са свързани с обосноваване необходимостта от обезщетяване на наследниците на Таньо Костадинов, чийто имот е отчужден с Допълнителна заповед №СД-246/24.11.1988 г. и се цели довършване на отчуждителното производство.

        Налице е несъответствие между Предложението на Кмета и Решението, прието от Общински съвет Стара Загора, в съответствие с чл. 42, ал. 2 от ЗОС. Установена е разлика в индивидуализирането на гаража, който се „определя” като обезщетение съгласно предложението на Кмета и гаражът, „определен” за обезщетение с оспореното решение. Налице е абсолютно несъответствие между изложените фактически основания и диспозитивната част на оспореното решение. В резултат на това несъответствие оспорения акт е немотивиран – липсват изложени мотиви за постановения краен резултат.

        Кметът на община Стара Загора предлага за обезщетяване на наследниците на Таньо Димитров Костадинов, чийто имоти са отчуждени Гараж №18, находящ се на ул. „Княз Александър Батенберг” №51, в гр. Стара Загора, община и област Стара Загора, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентиф. 68850.503.324.5.12, в сграда №5, разположена в ПИ с идентиф. 68850.503.324, със застроена площ 23,12 кв.м. (двадесет и три цяло, точка дванадесет стотни).

        Въз основа на горното Предложение, Общински съвет Стара Загора приема решение за обезщетяване на наследниците на Таньо Димитров Костадинов, чийто имоти са отчуждени Гараж №1, находящ се на ул. „Ангел Кънчев” №70, в гр. Стара Загора, община и област Стара Загора, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентиф. 68850.518.383.9.37, в сграда №9, разположена в ПИ с идентиф. 68850.518.383, със застроена площ 24,47 кв.м. (двадесет и четири цяло, точка четиридесет и седем стотни).

        Съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за общинската собственост: „В случаите по ал. 2 кметът на общината отправя писмено предложение за замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. Предложение за замяна до кмета на общината могат да правят и заинтересованите собственици или съсобственици на имоти по ал. 2. В предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. При постигане на съгласие кметът на общината внася предложението за замяна в общинския съвет”. Т.е., Предложението на Кмета е обвързано със съгласието, което е постигнато със собствениците и не може да бъде по-различно от него. Във връзка с това, решението на общински съвет е обвързано с имотите за които е постигнато съгласието, респективно са предложени от Кмета на община Стара Загора.

        Общински съвет Стара Загора е имал възможността да приеме или не решение по  Предложението на Кмета,съобразено с неговия пълен вид относно имотите, чрез които ще се осъществи замяна, но не и да го променя в противоречие с постигнатото съгласие между Кмета на община Стара Загора и собствениците.

        С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, считам че Решение №128/17.12.2015 г. на Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно, в частта му, с която се определя Гараж №1, находящ се на ул. „Ангел Кънчев” №70, в гр. Стара Загора, община и област Стара Загора, за обезщетяване на наследниците на Таньо Димитров Костадинов, чийто имоти са отчуждени. 

        Поради изложеното, в предоставения 14 - дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ от ЗМСМА, е оспорено Решение №128/17.12.2015 г. на Общински съвет Стара Загора като незаконосъобразно.

Създадена: 2016-01-07 22:00:00
Променена: 2020-08-05 22:14:56