Протокол с окончателно класиране на допуснатите кандидати за длъжността младши експерт „Регионално развитие и административен контрол”

ПРОТОКОЛ

6/30.11.2017г.

 

На 30.11.2017 г., конкурсна комисия в състав:

Председател: Димитър Драчев – Зам.областен управител

            Членове:   1. Кремена Бухчева –  ДД АКРРДС;

                              2. Ваня Панова – Главен юрисконсулт,  дирекция АПОФУС;

                              3. Катя Ганчева – Гл.експерт РДС, дирекция АКРРДС;

                                    4. Анелия Динкова – Старши експерт ЧР, дирекция АПОФУС

 

определена със Заповед №АП-04-ЗД-340/10.11.2017г. на Областния управител за провеждане  на конкурсна процедура за заемане на 1 щатна бройка за длъжността  Младши експерт „Регионално развитие и административен контрол” в Дирекция АКРРДС, проведе заседание.

            Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Окончателно класиране на допуснатите кандидати;
  2. Представяне на Областния управител на резултатите от проведената конкурсна

процедура.

По точка първа: Класиране на кандидатите за длъжността  Младши експерт „Регионално развитие и административен контрол” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” 1 щ. бр.

 

Име, презиме, фамилия

Резултат от теста (точки)

Коефицент

 

Резултат от интервюто (точки)

Коефицент

Окончателен резултат

1

Николета Георгиева Трифонова

26.00

4

28.60

3

189.80

2

Катерина Бисерова Чалъкова

21.00

4

23.00

3

153.00

3

Марина Здравкова Чорбаджиева

20.00

4

21.00

3

143.00

 

По точка втора: Представяне на Областния управител списък с окончателните резултатите на кандидатите:

 

1. Николета Георгиева Трифонова – Заявление за участие в конкурс вх. № АП-04-56/31.10.2017г. – 189.80 т.;

2. Катерина Бисерова Чалъкова – Заявление за участие в конкурс  вх. № АП-04-57/01.11.2017г. – 153,00 т.;

3. Марина Здравкова Чорбаджиева - Заявление за участие в конкурс вх. № АП-04-74/08.11.2017г.-143,00т.

 

Комисията представя на Областния управител на област Стара Загора всички документи от проведения конкурс.

С това дневният  ред бе изчерпан и заседанието закрито.

Приложения: 1. Формуляр по приложение № 6 от НПКДС    

                        2. Всички документи по проведения конкурс.

 

 

 

            Председател  на конкурсната комисия:....................П................

                                    /Димитър Драчев /

 

Създадена: 2017-11-30 14:43:48
Променена: 2020-08-05 06:07:34