НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ” В ДИРЕКЦИЯ “АКРРДС”

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА

 

/законови и подзаконови нормативни актове/

Закон за администрацията

Закон за държавния служител

Устройствен правилник на областните администрации

Наредба за административното обслужване

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

 

 

Посочените нормативни актове третират структурата и организацията на дейността на областните администрации, служебните и трудови правоотношения на служителите в администрацията, както и други въпроси от вътрешно организационен характер.

Самата дейност на административните звена на Областна администрация /Дирекция “АКРРДС”/ по подпомагане и осигуряване осъществяването на правомощията на Областния управител намира регламентация в редица законови и подзаконови нормативни актове, част от които:

 

Административно процесуален кодекс

Закон за държавната собственост

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за собствеността

Закон за общинската собственост

Закон за регионалното развитие

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие

 

Създадена: 2017-11-16 06:32:56
Променена: 2020-08-03 21:03:20