НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИСТРАЦИЯ И АРХИВ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ” В ДИРЕКЦИЯ  “АКРРДС”

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИСТРАЦИЯ И АРХИВ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ”

В ДИРЕКЦИЯ  “АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ” В

 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА

 

 

/ законови и подзаконови нормативни актове/

 

Закон за администрацията

Закон за държавния служител

Устройствен правилник на областните администрации

Наредба за административното обслужване

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

    

  Посочените нормативни актове третират структурата и организацията на дейността на областните администрации, служебните и трудови правоотношения на служителите в администрацията, както и други въпроси от вътрешно организационен характер.

 

Самата дейност на административното звено на Областна администрация - Дирекция “Административен контрол регионално развитие и държавна собственост” по подпомагане и осигуряване осъществяването на правомощията на Областния управител намира регламентация в редица законови и подзаконови нормативни актове, част от които:

 

Закон за държавната собственост

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за общинската собственост

Закон за собствеността

         Закон за устройство на територията

 

 

Създадена: 2017-11-16 06:34:14
Променена: 2020-08-05 10:38:30