ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТA: СТАРШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИСТРАЦИЯ И АРХИВ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Областна администрация Стара Загора

адрес: гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 108, тел. 042/613 242

на основание  чл.10 а, ал.2 от ЗДСл., във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

и Заповед  № АП-04-ЗД-322 /27.10.2017г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността  Старши експерт  „Регистрация и архив на държавна собственост” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, Областна администрация Стара Загора.

            2. Минималните и специфични изисквания, за заемане на длъжността са:

            а) минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – Бакалавър

б) минимален професионален опит- 1 година;

3. Специалност, по която е придобито образованието – в областта на Администрация и управление, Икономика.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- Познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността в кръга на служебните задължения, определени в длъжностната характеристика;

- Организационни, комуникационни и компютърни умения;

            4. Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю с кандидатите.

            5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

            а) писмено заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към НПКДСл. /по образец/;

            б) декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл. от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност /по образец/;

            в) копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

            г) копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;         

д) копие от документи, удостоверяващи придобития ранг, ако кандидатът е придобил такъв;

e) автобиография;

ж) копие от документ за самоличност.

6. Образци на заявлението за участие и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл., както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в Гише ”Информация и деловодство” на Областна администрация Стара Загора.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Областна администрация  Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 108 от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч., в Гише ”Информация и деловодство”, в 10 (десетдневен) срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. Регистрацията с входящ номер и дата на подадените заявления се извършва в Гише ”Информация и деловодство” на Областна администрация Стара Загора след проверка от служителя – Анелия Динкова - старши експерт ЧР, приемащ заявленията за наличието на посочените в тях приложения и относно спазване на срока.

7. Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото във фоайето на сградата на Областна администрация Стара Загора на посочения по-горе адрес и на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора  www.sz.government.bg.

8. Кратко описание на длъжността:

            Основната цел на длъжността е да осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост,  отписването на имоти – държавна собственост и отбелязването във вече съставени актове, поддържане на архива на имоти държавна собственост в дирекция АКРРДС.

            Води актовите книги и регистри на имотите – държавна собственост на територията на областта по образци, утвърдени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

9. Размер на основната месечна заплата за длъжността – 700.00лв.

Създадена: 2017-10-30 08:46:31
Променена: 2020-08-05 12:19:17