Протокол с окончателно класиране на допуснатите кандидати за длъжността старши експерт „Регистрация и архив на държавна собственост”

ПРОТОКОЛ

 

6/30.11.2017г.

 

На  30.11.2017 г., конкурсна комисия в състав:

Председател: Димитър Драчев – Зам.областен управител

            Членове:   1. Кремена Бухчева –ДД АКРРДС;

                              2. Ваня Панова – Главен юрисконсулт,  дирекция АПОФУС;

                              3. Катя Ганчева –Гл.експерт РДС, дирекция АКРРДС;

                             4.  Анелия Динкова – Старши експерт ЧР, дирекция АПОФУС

определена със Заповед № АП-04-ЗД-340/10.11.2017 година на Областния управител за провеждане  на конкурсна процедура за заемане на 1 щатна бройка за длъжността  Старши експерт „Регистрация и архив на държавна собственост” в Дирекция АКРРДС, проведе заседание.

 

            Заседанието протече при следния дневен ред:

 

  1. Окончателно класиране на допуснатите кандидати;
  2. Представяне на Областния управител на резултатите от проведената конкурсна

процедура.

По точка първа: Класиране на кандидатите за длъжността Старши експерт „Регистрация и архив на държавна собственост” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” 1 щ. бр.

 

Име, презиме, фамилия

Резултат от теста (точки)

Коефицент

 

Резултат от интервюто

(точки)

Коефицент

Окончателен резултат

1

Зорница Михайлова Желева

27,00

4

28,40

3

193,20

2

Милена Денева Михова-Георгиева

23,00

4

22,60

3

159,80

3

Пенка Димова Георгиева

23,00

4

20,80

3

154,40

3

Станка Енева Стоянова

20,00

4

24,80

3

154,40

 

По точка втора: Представяне на Областния управител списък с  окончателните резултатите на кандидатите:

1.Зорница Михайлова Желева – Заявление за участие в конкурс вх. №АП-04-65/03.11.2017г. – 193,20 т.;

2.Милена Денева Михова- Георгиева - Заявление за участие в конкурс вх. №АП-04-66/03.11.2017г.-159,80 т.;

3.Пенка Димова Георгиева-Заявление за участие в конкурс вх. № АП-04-76/09.11.2017г.-154,40т.;

3.Станка Енева Стоянова – Заявление за участие в конкурс вх. № АП-04-67/06.11.2017 г.- 154,40 т.

Комисията представя на Областния управител на област Стара Загора всички документи от проведения конкурс.

С това дневният  ред бе изчерпан и заседанието закрито.

 

Приложения: 1. Формуляр по приложение № 6 от НПКДС    

                        2. Всички документи по проведения конкурс.

 

 

                                   Председател на конкурсната комисия: ..................П..................

                                               /Димитър Драчев/

 

Създадена: 2017-11-30 14:50:55
Променена: 2020-08-05 12:18:34