Оспорено решение на Общински съвет Опан от Областния управител на област Стара Загора (110)

Оспорено решение на Общински съвет Опан от Областния управител на област Стара Загора (110)

    Със Заповед №АК-01-ЗД-225/21.07.2016 г. Областния управител оспорва Решение №110/20.06.2016 г. на Общински съвет Опан.

 

МОТИВИ

  

   

    Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, Решение № 110/20.06.2016 г. на Общински съвет Опан е върнато в законоустановения седем дневен срок с моя Заповед №АК-01-ЗД-203/04.07.2016 г. за ново обсъждане от общински съвет Опан, като незаконосъобразно.

    С Решение №110/20.06.2016 г. на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал. 1 от ЗОС и чл. 5, ал. 4 от НРПУРИВОС, Общински съвет Опан дава съгласие за промяна характера на собствеността от публична общинска в частна общинска за недвижим имот – УПИ VI, кв. 67 по плана на с. Пъстрен, представляващ дворно място с площ 2100 кв.м с построени в него двуетажна сграда – кметство, със застроена площ 222 кв.м; склад, със застроена площ 36 кв.м и санитарно помещение,  със застроена площ 4 кв. м, актуван с АПОС №412/09.06.2003 г.

    В гласуването са участвали 10 общински съветника, като „ЗА” са гласували 6 от тях, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.

    Съгласно разпоредбата на чл. 3 от Закона за общинската собственост, общинската собственост е публична и частна. Правомощието да променя вида на собствеността е на общинският съвет като орган на самоуправлението. Това става с решение, с което може да се промени вида на собствеността при промяна на предназначението по реда и условията на чл. 6 от ЗОС.

    От голямо значение относно режима на управление и разпореждане е определянето вида на собствеността. Имотите и вещите публична собственост имат специален режим на управление и разпореждане, като не могат да се отчуждават и прехвърлят в собственост на трети лица, не се придобиват по давност, а обременяването им с ограничени вещни права става само в случаите, определени със закон – чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС.

    С решението, което взема общинският съвет в качеството му на колективен орган на местното самоуправление по промяна статута на имота от публична в частна общинска собственост, същият упражнява властническа компетентност по управление на имота - общинска собственост, който и по предназначението си, подлежи на специален режим на управление.

    Относно процедурата за промяна на вида на собствеността Законът за общинската собственост не съдържа други разпоредби освен изискването за кворум при вземане на решението.

    В посочената разпоредба на чл. 6, ал. 3, предложение първо императивно е определено  решенията на общински съвет за промяна на собствеността от публична в частна общинска да се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

    Общински съвет Опан е в състав от 11 общински съветници. На заседанието, на което е прието Решение №110/20.06.2016 г., за промяна характера на собствеността на гореописания имот са присъствали 10 от тях, като само 6 са гласували „ЗА”.

    Минималният брой гласове при изискването за две трети от всички общински съветници за Общински съвет Опан е 7 гласа.

    Решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл. 21, ал. 1,  т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА се приемат с абсолютно мнозинство – повече от половината от общия брой на общинските съветници.

    Като поставя изискване за квалифицирано мнозинство в специалния по отношение на ЗМСМА Закон за общинската собственост, законодателя определя едно по-високо ниво на контрол и убеденост на по-голяма част от общинските съветници в правотата на приетото решение по отношение управлението на имотите публична общинска собственост.

    В тази връзка, като гласуват решението без изискуемия от закона кворум, Общински съвет Опан нарушава императивно установеното изискване към процедурата по приемане на решения за промяна на собствеността от публична в частна общинска, каквото изискване е установено в чл. 6, ал. 3 от ЗОС.

    В установения по чл. 45, ал. 7 – 14-дневен срок от получаване на заповедта за връщане на решението, Общински съвет Опан не насрочва заседание на съвета и не преразглежда Решение №110/20.06.2016 г.

    С оглед обстоятелството, че общинският съвет е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно ЗМСМА, считам че Решение №110/20.06.2016 г. на Общински съвет Опан е незаконосъобразно.

Създадена: 2016-07-21 21:00:00
Променена: 2020-09-21 21:27:10