Проект 10-16-24/ 11.06.2012 г. – „Партньорството – гаранция за успех в доброто управление”

 


 

   Областна администрация Стара Загора е бенефициент по договор 10-16-24/ 11.06.2012 г. – „Партньорството – гаранция за успех в доброто управление”. Общата сума на проекта, финансиран безвъзмездно по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, е в размер на 375 572, 84 лева. Продължителността на проекта е 18 месеца и ще завърши през м. декември на 2013 година. Партньори на Областна администрация Стара Загора в проект „Партньорството – гаранция за успех в доброто управление” са Областна администрация Бургас и две области от Испания – Касерес и Бадахос.

   Със заповед № РД – 09 -332/ 16.07.2012 г. областният управител Недялко Недялков определи екип за управление по проекта за област Стара Загора. Ръководител на проекта е Юлка Димитрова – директор дирекция АКРРДС, координатор Станимира Димова – главен експерт „Връзки с обществеността”, счетоводител по проекта Анелия Динкова – старши счетоводител, дирекция АПОФУС и технически сътрудник Венета Хаджийска – младши експерт РРУП в Областна администрация Стара Загора. Координатор по проект „Партньорството – гаранция за успех в доброто управление” от Областна администрация Бургас е Марина Дичева Дичева – Ал Хебри.
   Общата цел на проект „Партньорството – гаранция за успех в доброто управление” е подобряване капацитета на държавната администрация на областно ниво чрез създаване на партньорство и сътрудничество между областни администрации от България /област Стара Загора и Бургас/ и Испания /област Касерес и Бадахос/, използвайки опита и добрите практики на испанския партньор в областта на доброто управление.

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Създадена: 2010-09-19 21:00:00
Променена: 2021-01-22 03:01:11