ПРОТОКОЛ от проведения конкурс (интервю) за длъжностите: Главен секретар в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, инженер водоснабдяване и канализация в Асоциация по водоснабдяване и канализация на об

На  27.08.2015г.  Комисията за провеждането на конкурс за длъжностите: Главен секретар в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, инженер водоснабдяване и канализация в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, определена със заповед №РД-ЗД-288/12.08.2015 година на Председателя на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД Стара Загора в състав:

            Председател: Мариана Кръстева – Зам. областен управител на област Стара Загора

             Членове:

     1. Мария Алексиева - Главен секретар на Областна администрация Стара Загора;

     2. Светла Кирева – Главен счетоводител, дирекция АПОФУС;

     3. Анелия Динкова – Старши експерт ЧР, дирекция АПОФУС;

     4. Инж. Доника Христофорова - Ст. експерт ДСТИ, дирекция АКРРДС,

            проведе конкурса по определения начин - интервю за преценка на професионалните знания и умения, свързани с изискванията за съответната длъжност.

На интервюто се явиха следните кандидати:

1. Стоян Дамянов Балев – Заявление за участие в конкурс №АП-04-114/16.07.2015 г.;

2. Михаил Димитров Сребрев – Заявление за участие в конкурс №АП-04-129/03.08.2015 г.;

3. Красимира Стефкова Маринова – Заявление за участие в конкурс №АП-04-135/10.08.2015 г.

На интервюто не се  явиха следните кандидати:

1. Димо Русев Димов – Заявление за участие в конкурс №АП-04-125/28.07.2015 г.;

2. Мария Славова Караиванова – Заявление за участие в конкурс №АП-04-126/29.07.2015 г.;

3. Виргиния Славова Петкова – Заявление за участие в конкурс №АП-04-133/07.08.2015 г.

            Председателят на конкурсната комисия – Мариана Кръстева запозна кандидатите със състава на конкурсната комисия и начинът за оценяване на резултатите от интервюто, както следва:

          1. Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто – 20 /Двадесет / точки;

          2.Максимален резултат от интервюто – 30 /Тридесет/ точки;

          3. Кандидатите получили по-малко от 20 /Двадесет/ точки не са издържали интервюто.

            На кандидатите бяха задавани въпроси от: Мариана Кръстева - Зам. областен управител на област Стара Загора и от Мария Алексиева – Главен секретар на Областна администрация Стара Загора.

 

Резултатите от проведеното интервю са както следва:

 

Име, презиме, фамилия

Общи оценки на комисията:

Средноаритметичен резултат

1.

Стоян Дамянов Балев

24

24

27

27

30

26,40

2.

Михаил Димитров Сребрев

30

30

30

30

27

29,40

3.

Красимира Стефкова Маринова

27

28

28

30

28

28,20

 

За успешно издържали интервюто комисията обявява следните кандидати:

1. Стоян Дамянов Балев – Заявление за участие в конкурс №АП-04-114/16.07.2015 г.;

2. Михаил Димитров Сребрев – Заявление за участие в конкурс №АП-04-129/03.08.2015 г.;

3. Красимира Стефкова Маринова – Заявление за участие в конкурс №АП-04-135/10.08.2015 г.

 

Комисията класира кандидатите, както следва:

 

  1. За длъжността Главен секретар в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора:
  1. Красимира Стефкова Маринова – Заявление за участие в конкурс №АП-04-135/10.08.2015 г. –  средноаритметичен резултат от 28,20 т.

II. За длъжността инженер водоснабдяване и канализация в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, комисията класира на първо място:

  1. Михаил Димитров Сребрев – Заявление за участие в конкурс №АП-04-129/03.08.2015 г.- средноаритметичен резултат от 29,40 т.,

а на второ място класира:

  1. Стоян Дамянов Балев – Заявление за участие в конкурс №АП-04-114/16.07.2015г.- средноаритметичен резултат от 26,40 т.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………П………………….

                                                                                      /Мариана Кръстева /

                                      ЧЛЕНОВЕ:           1. Мария Алексиева ……………П………

                                                                  2. Светла  Кирева …………П…………….

                                                           3. Анелия Динкова …………П…………….       

                                                           4. инж. Доника Христофорова ……П…………

 

 

Създадена: 2015-08-27 21:00:00
Променена: 2020-08-05 10:38:43