ПРОТОКОЛ С ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛ.ЕКСПЕРТ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ"

ПРОТОКОЛ6/18.08.2014г.

На 18.08.2014 г., конкурсна комисия в състав:

Председател: Мариана Кръстева – Зам.областен управител

            Членове:   1.Мария Алексиева – Главен секретар;

                              2.Ваня Панова – Главен юрисконсулт,  дирекция АПОФУС;

                              3. Анелия Динкова – Старши експерт ЧР, дирекция АПОФУС;

                              4.  Живко Иванов – Аналитик компютърни мрежи, „Фирст“ООД гр.Стара Загора

определена със Заповед № АП-04-ЗД-268/27.07.2015г. на Областния управител за провеждане  на конкурсна процедура за заемане на 1 щатна бройка за длъжността  Младши експерт „Информационно обслужване и технологии” в Дирекция АПОФУС, проведе заседание.

            Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Окончателно класиране на допуснатият кандидат;
  2. Представяне на Областния управител на резултатите от проведената конкурсна процедура.

По точка първа: Класиране на кандидатът за длъжността  Младши експерт „Информационно обслужване и технологии” в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” 1 щ. бр.

Име, презиме, фамилия

Резултат от теста (точки)

Коефицент

 

Резултат от интервюто

(точки)

Коефицент

Окончателен резултат

1

Илия Стоянов Писарев

21

4

27

3

165

По точка втора: Представяне на Областния управител списък с окончателните резултатите на кандидата:

1. Илия Стоянов Писарев – Заявление за участие в конкурс №АП-04-119/20.07.2015г. – 165 т.

Комисията представя на Областния управител на област Стара Загора всички документи от проведения конкурс.

С това дневният  ред бе изчерпан и заседанието закрито.

                                  

            Подпис председател: ....................П................

   /Мариана Кръстева /

 

 

Създадена: 2015-08-18 21:00:00
Променена: 2020-08-05 18:57:18