ПРОТОКОЛ За допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от "ВиК"ЕООД Стара Загора

ПРОТОКОЛ

За допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: Главен секретар в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ЕООД - Стара Загора, Главен счетоводител в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, инженер водоснабдяване и канализация в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД - Стара Загора.

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите за длъжностите Главен секретар в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ЕООД - Стара Загора, Главен счетоводител в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, инженер водоснабдяване и канализация в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ЕООД - Стара Загора:

1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 1. 1 Заявление за участие в конкурс (по образец);
 2. 2 Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (по образец);
 3. 3 Автобиография – CV формат;
 4. 4 Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 5. 5 Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (осигурителна, трудова или служебна книжка);
 6. 6 Свидетелство за съдимост (само за длъжността „главен счетоводител“).
 1. Изисквания към качествата на кандидатите за съответната длъжността съгласно обявата.

            2.1 За Главен секретар:

2.1.1.  Образование: висше, специалност: „Право“;

2.1.2. Минимална образователна степен: магистър;

2.1.3. Юридическа правоспособност;

2.1.4.Допълнителни умения и квалификация:

 • Компютърна грамотност – MS Office;
 •  Умения за работа с правно-информационни системи и друг специализиран софтуер или бази данни с правна информация;
 • Добро познаване на основните нормативни актове, свързани с регулацията на ВиК сектора като цяло: Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС; Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги; Закон за устройство на територията; Закон за водите; Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация; Закон за държавната собственост; Закон за общинската собственост; Закон за задълженията и договорите; Закон за обществените поръчки и процедурите по възлагане на обществени поръчки; Кодекса на труда.

2.1.5. Други допълнителни изисквания: Да притежава умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност.

            2.2 За главен счетоводител:

2.2.1.Образование: висше образование;

2.2.2. Минимална образователна степен – бакалавър;

2.2.3. Лицето трябва да отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети, съгласно чл. 35 от Закона за счетоводството.

2.2.4. Допълнителни умения и квалификация:

 • Компютърна грамотност – MS Office;
 •  Умения за работа със счетоводен софтуер
 • Познаване на Закона за счетоводството; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Кодекса за социално осигуряване, Кодекса на труда; Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

2.2.5. Други допълнителни изисквания: Да притежава умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност.

            2.3. За инженер водоснабдяване и канализация в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ЕООД - Стара Загора.

2.3.1. Образование: висше инженерно образование в областта на ВиК;

2.3.2. Минимална образователна степен – бакалавър.

2.3.3. Допълнителни умения и квалификация:

 • Компютърна грамотност – MS Office;
 •  Добро познаване на основните нормативни актове, свързани с регулацията на ВиК сектора като цяло: Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС; Закон за регулиране на водоснабдителните канализационните услуги; Закон за устройство на територията; Закон за водите и подзаконовите нормативни актове към тях, Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

2.3.4. Други допълнителни изисквания: Да притежава умения за работа екип, комуникативна и професионална компетентност.

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

 1. Стоян Дамянов Балев

Да

Да

-

 1. Димитър Димов Димов

Да, но декларацията по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда е с несъответствие на съдържанието по отношение на т.2 от същата

-

Налице е несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1 от КТ

 1. Димо Русев Димов

Да

Да

-

 1. Мария Славова Караиванова

Да

Да

-

 1. Михаил Димитров Сребрев

Да

Да

-

 1. Виргиния Славова Петкова

Да

Да

-

 1. Красимира Стефкова Маринова

Да

Да

-

     II.  Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а)  Допуска до интервю следните кандидати:

1. Стоян Дамянов Балев– Заявление за участие в конкурс №АП-04-114/16.07.2015г.;

2. Димо Русев Димов– Заявление за участие в конкурс №АП-04-125/28.07.2015г.;

3. Мария Славова Караиванова – Заявление за участие в конкурс №АП-04-126/29.07.2015г.;

4. Михаил Димитров Сребрев – Заявление за участие в конкурс № АП-04-129/03.08.2015г.;

5. Виргиния Славова Петкова – Заявление за участие в конкурс №АП-04-133/07.08.2015г.;

6. Красимира Стефкова Маринова – Заявление за участие в конкурс № АП-04-135/10.08.2015г.

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на  27.08.2015 г. от 11,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора.

          б) Не допуска до конкурса следните кандидати:

1. Димитър Димов Димов – Заявление за участие в конкурс №АП-04-118/20.07.2015г.

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

 1. Димитър Димов Димов

Налице е несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1 от КТ

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………п.................

  /Мариана Кръстева/

  ЧЛЕНОВЕ:            1. Мария Алексиева ………п……………

                                 2. Светла  Кирева …………п…………….

                                                           3. Анелия Динкова …………п…………….         

                                                           4. инж. Доника Христофорова …п……………

 

 

 

 

 

 

Дата:19.08.2015година      

 

 

Създадена: 2015-08-18 21:00:00
Променена: 2020-08-05 04:55:14