Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 135019, 136008 и 136015 попадащи в границите на концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 135019, 136008 и 136015 попадащи в границите на  концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“
Създадена: 2019-12-19 13:40:31
Обновена: 2022-08-12 12:20:03